รถเข็นปูน3ล้อ ( 3-Wheeled Cement Cart )

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กฤษฎา กาญจนรัชต์อุตสาหกรรม
2นางสาว นวพรรณ แก่นไร่สามัญ
3นางสาว ณสิกาญจน์ วงษ์ประเสริฐอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เกียรติศักดิ์ พุ่มดอกไม้ปวช.
2นาย นายปริทัศน์ พุ่มดอกไม้ปวช.
3นาย พรรษา พูลสงค์ พูลสงค์ปวช.
4นางสาว สุภาพร มาลาเชยปวช.
5นาย วัฒนพล ใจรักดีปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ปัญหาที่พบบ่อยๆที่หน้างานก่อสร้าง คือการใช้งานรถเข็นปูนที่ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องมาจากรถเข็นปูนในบ้านเรา มีเพียงสองแบบ คือแบบล้อเดียวและแบบสองล้อ จากสภาพเส้นทางการลำเลียง ปูน คอนกรีต หรือ วัสดุต่างๆที่หน้างานจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง มีเส้นทางที่ไม่เรียบ บางช่วงกว้าง บาวช่วงแคบ บางช่วงระดับไม่เท่ากัน การใช้รถเข็นปูนทั้งสองแบบที่กล่าวมาจาก จึงมีข้อจำกัด เช่นรถเข็นปูนสองล้อไม่สามารถวิ่งในทางที่แคบๆที่มีไม้กระดานหรือพื้นทางที่แคบๆได้ รถเข็นปูนล้อเดียวสามารถวิ่งในทางแคบๆได้ แต่การบรรทุกไม่ค่อยมีความมั่นคงเท่าไรนัก ไม่เหมือนรถเข็นปูนสองล้อ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนารถเข็นปูนสามล้อขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาการขนส่งปูน ให้สามารถวิ่งบนเส่นทางได้ทุกขนาดและในการบรรทุกมีความมั่นคงขึ้นได้มาก ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นรถเข็นปูนสามล้อโครงสร้างเหล็ก มีล้อยางตันสามล้อ สามารถวิ่งไปทุกสภาพเส้นทาง รถมีความเสถียนมากขึ้น ใช้แรงในการทำงานน้อยลงและบรรทุกได้มากขึ้น จึงทำให้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลมากขึ้น
รถเข็นปูนสามล้อนี้ สามารถบรรทุกคอนกรีตหรือวัสดุไปในทุกเส้นทางไม่ว่าเส้นทางจะเป็นอย่างไร ทั้งทางแคบ ทางกวาง ทางที่มีไม่กระดานรองแผ่นเดียว หรือเส้นทางที่มีไม้กระดานรองสองแผ่น เส้นทางเป็นหลุมเป็นบ่อ รถเข็นปูนจะเข็นง่ายขึ้นเพราะมีจำนวนล้อมากขึ้นทำให้มีการถ่ายน้ำหนักไปที่ล้อและที่สำคัญรถมีความเสถียนมากขึ้น ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลมากขึ้น