อุปกรณ์แจ้งเตือนและควบคุมแก๊สด้วยระบบ IOT

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นฤชาติ สุวรรณชาตรีอุตสาหกรรม
2นาย สฤก พรหมกำเนิดอุตสาหกรรม
3นางสาว สุภาวดี ปักษิณศิริอุตสาหกรรม
4นาย ปรีชา แซ่อึ้งสามัญ
5นาย วัชระ สงวนอาสน์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สวนัท ไชยรัตน์ปวช.
2นาย ปรฎร หนูมากปวช.
3นาย อภิรัตน์ ซุ้นห้องปวช.
4นางสาว ฐนิดา บูรณจันอ่อนปวช.
5นาย ธนกร ยียมเจริญปวช.
6นาย ธีรพงษ์ ราชแก้วปวช.
7นางสาว นริตา กลิ่นทองปวส.
8นางสาว จิตสุภา ยกถาวรปวส.
9นาย สรนันท์ ศรีโสภาปวส.
10นาย สิทธิชัย อ้วนศรีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ทุกครัวเรือนมีการใช้ก๊าซหุงต้ม (LPG) ในการประกอบอาหาร ซึ่งอาจจะเกิดการรั่วไหลของก๊าซหรือการปิดหัวจ่ายก๊าซไม่สนิท ทำให้รั่วไหลกระจายไปทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ หากเกิดประกายไฟอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซหุงต้ม คณะผู้จัดทำจึงช่วยคิดแก้ไขปัญหาโดยได้ออกแบบอุปกรณ์แจ้งเตือนและควบคุมแก๊สด้วยระบบIOT โดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซเพื่อส่งข้อมูลไปให้ NODE MCU ทำให้ BUZZER ทำงานโดยส่งเสียงเตือน นอกจากนี้ยังส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านไลน์เพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่ามีก๊าซรั่วไหล

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์แจ้งเตือนและควบคุมแก๊สด้วยระบบIOT ถูกออกแบบให้ทำงานตรวจจับแก๊สที่รั่วไหลในอากาศ โดยจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับแก๊ส โดยแสดงผลที่ตรวจจับได้ ด้วยสัญญาณเสียงออกทางลำโพงBUZZERเพื่อแจ้งเตือนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยในครัวเรือน เนื่องมาจากเหตุแก๊สหุงต้มรั่วไหล เป็นต้นแบบในการศึกษาค้นคว้าให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ