ถังขยะอัจฉริยะควบคุมสั่งการเคลื่อนที่ผ่านสมาร์ทโฟน

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันนี้ได้พบว่าสังคมปัจจุบันไม่ว่าสถานที่ใด เช่น โรงเรียน จะพบปัญหาคนทิ้งขยะไม่เป็นที่ซึ่งทำให้ปริมาณของขยะมากยิ่งขึ้น แต่ถังขยะที่มีอยู่นั้นก็ไม่มีลักษณะเด่น อะไร ที่จูงใจให้นักเรียนทิ้งขยะลงในถัง จึงเกิดปัญหาขยะทิ้งเกลื่อนกลาดจึงได้มีความคิด พัฒนาถังขยะรูปแบบใหม่ ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นและสะดวกสบายเป็นที่ดึงดูดความสนใจให้กับนักเรียนยกตัวอย่าง เช่น ถังขยะอัจฉริยะ (Intelligent trash) ที่ปรับเปลี่ยนจากเดิมโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง สามารถอำนวยความสะดวก และดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-
1. ได้ถังขยะอัจฉริยะควบคุมสั่งการเคลื่อนที่ผ่านสมาร์ทโฟน
2. ได้ถังถังขยะอัจฉริยะควบคุมสั่งการเคลื่อนที่ผ่านสมาร์ทโฟนที่มีประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
3. ได้ศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของระบบการควบคุมผ่านอิเตอร์เน็ต เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
4. เพิ่มความสะดวกสบายต่อการใช้งานในแต่ละวัน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นริศรา ผิวผ่องอุตสาหกรรม
2นาย กนก จิตต์ณรงค์อุตสาหกรรม
3นาย ปรีชา แสงทองอุตสาหกรรม
4นาง จิราพร จันทภาโสสามัญ
5นาย ธวัช แก้วลอยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภูวเดช บัวอินทร์ปวส.
2นาย เอนก พรมอินทร์ปวส.
3นาย อภิชัย ราศรปวส.
4นาย อัสนี สุขแก้วปวส.
5นาย กอเดช หลังอิปวส.
6นาย ดนรอเชด หมะหวีปวส.