ข้าวเกรียบไข่ปลา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุดารัตน์ เจยาคมฆ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง สิริลักษณ์ รักสกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง ภิรมย์ นุดลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง ขนิษฐา ประเสริฐสามัญ
5นางสาว อรอุมา รัตนสิริพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ลักษิกา กูลสุวรรณปวส.
2นางสาว สุดารัตน์ คะโมระวงศ์ปวส.
3นาย ธีรวัฒน์ สุทินปวส.
4นางสาว นลินทิพย์ หนูวงศ์ปวส.
5นางสาว กฤติยาภรณ์ ไชยณรงค์ปวส.
6นางสาว ณัตินี เศียรอุ่นปวส.
7นางสาว สุชาดา เกลี้ยงแก้วปวส.
8นางสาว นฤพร มุสิกะสงปวส.
9นางสาว โสภาค ด้วงทำปวส.
10นางสาว ศศิรมณ เพชรเจริญปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ข้าวเกรียบไข่ปลามีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการทำข้าวเกรียบไข่ปลา และเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส ด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น การพองตัว เนื้อสัมผัส และรสชาติ ของข้าวเกรียบไข่ปลา วิธีดำเนินการ ทำการทดลองอัตราส่วนระหว่างปริมาณแป้งมัน แป้งสาคู และไข่ปลา จำนวน 3 สูตรการทดลอง คือ สูตรการทดลองที่ 1 แป้งมัน 450 กรัม : แป้งสาคู 50 กรัม : ไข่ปลา 50 กรัม สูตรการทดลองที่ 2 แป้งมัน 450 กรัม : แป้งสาคู 50 กรัม : ไข่ปลา 200 กรัม สูตรการทดลองที่ 3 แป้งมัน 450 กรัม : แป้งสาคู 50 กรัม : ไข่ปลา 300 กรัม จากการศึกษา พบว่า สูตรการทดลองที่ 2 มีอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำข้าวเกรียบไข่ปลา คือ แป้งมัน 450 กรัม : แป้งสาลี 50 กรัม : ไข่ปลา 200 กรัม ได้ข้าวเกรียบไข่ปลาดิบ แป้งเหนียว อยู่ตัว หั่นได้ง่าย และข้าวเกรียบไข่ปลาพร้อมบริโภค พบว่า พองตัวได้ดี เนื้อสัมผัสค่อนข้างละเอียด นำข้าวเกรียบไข่ปลาศึกษาความพึงพอใจต่อคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส ด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น การพองตัว เนื้อสัมผัส และรสชาติ พบว่า ผู้บริโภคให้คะแนนความชอบมากที่สุดที่คะแนนเฉลี่ย (xˉ = 4.56, S.D. = .55)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมจากไข่ปลา
รับประทานเป็นอาหารว่างได้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเนื้อไข่ปลามีโปรตีนสูงมีคุณค่าทางโภชนาการช่วยให้ผู้บริโภคได้รับพลังงานและสารอาหารมากขึ้น เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ไข่ปลาในท้องถิ่นพัฒนาเป็นสินค้าเอกลักษณ์ประจำถิ่นได้