รถจักรยานสามล้อพลังงานลม

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรถจักรยานสามล้อพลังงานลม หาประสิทธิภาพของรถจักรยานสามล้อพลังงานลมและคุณภาพของรถจักรยานสามล้อพลังงานลม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ประชาชนใน จังหวัดสงขลา จำนวน 15 คนได้มาโดยวิธีแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ รถจักรยานสามล้อพลังงานลม แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สร้างรถจักรยานสามล้อพลังงานลม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้แรงดัน 12V ในการขับเคลือน
1. ใช้เป็นยานพาหนะของผู้สูงอายุ
2. เพิ่มความสะดวกสบายต่อผู้ใช้งาน
3. ลดมลพิษและประหยัดพลังงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนาวุฒิ วีระสิงห์อุตสาหกรรม
2นาย สว่าง คงชนะอุตสาหกรรม
3นาย ประสิทธิ์ ปิวิถะอุตสาหกรรม
4นาย สุริยา ทองมากอุตสาหกรรม
5นาย สุรชัย แย้มทิมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เจษฎา พรมใหม่ปวช.
2นาย ภานุพงศ์ ยิ่งขจรปวส.
3นาย กฤษดา ภัทรพงศ์พันธ์ปวส.
4นาย ศุภวิชญ์ จันทร์มิตรปวส.
5นาย ชยุตม์ เหล่าแก้วปวส.