หมี่กรอบฟรุ๊ตเบอร์รี่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุดารัตน์ เจยาคมฆ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว จุไรรัตน์ ทองเที่ยงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง จันจิรา ปานดำพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง พูนทรัพย์ มีมากพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย สุรินทร์ คงทองสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว รัญชนา คชศักดิ์ปวส.
2นางสาว ภัทรานิษฐ์ แก้วตุ่นปวส.
3นางสาว วิภา ดำสนิทปวส.
4นางสาว บุษบา บกแก้วปวส.
5นางสาว อุทุมพร รัตนฃัยปวส.
6นางสาว ขนิษฐา ศรีอะรามปวส.
7นางสาว อมรรัตน์ ศรีคำแหงปวส.
8นางสาว กรรณิการ์ สร้อยสุวรรณปวส.
9นางสาว พรรษชล เรืองติกปวส.
10นาย สุริยา ลั่นเลื่อนปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

หมี่กรอบฟรุ๊ตเบอร์รี่ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาอัตราส่วนระหว่างปริมาณมัลเบอร์รี่และโกจิเบอร์รี่ที่เหมาะสมในการทำหมี่กรอบฟรุ๊ตเบอร์รี่ และศึกษาความพึงพอใจต่อคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส ด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น เนื้อสัมผัส และรสชาติของหมี่กรอบฟรุ๊ตเบอร์รี่ วิธีการดำเนินการ ทำการทดลองอัตราส่วนระหว่างปริมาณมัลเบอร์รี่และโกจิเบอร์รี่ 3 สูตรการทดลอง คือ สูตรการทดลองที่ 1 มัลเบอร์รี่ 50 กรัม :โกจิเบอร์รี่ 150 กรัม สูตรการทดลองที่ 2 มัลเบอร์รี่ 100กรัม :โกจิเบอร์รี่ 150 กรัม สูตรการทดลองที่ 3 มัลเบอร์รี่ 150 กรัม : โกจิเบอร์รี่ 150 กรัม จากผลการศึกษา พบว่า สูตรการทดลองที่ 3 ซึ่งมีอัตราส่วนระหว่างปริมาณมัลเบอร์รี่และโกจิเบอร์รี่ คือ มัลเบอร์รี่ 150 กรัม :โกจิเบอร์รี่ 150 กรัม มีความสมบูรณ์ด้านคุณลักษณะทางกายภาพและรสชาติมากที่สุด และเมื่อศึกษาความพึงพอใจต่อคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส ด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่น เนื้อสัมผัส และรสชาติของหมี่กรอบฟรุ๊ตเบอร์รี่ พบว่า ผู้บริโภคให้คะแนนความชอบมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย (x̄ = 4.72, S.D. = .45)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

หมี่กรอบฟรุ๊ตเบอร์รี่มีส่วนผสมมัลเบอร์รี่และโกจิเบอร์รี่ ประโยชน์ของมัลเบอร์รี่อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ บำรุงสมอง ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด บำรุงสายตา และโกจิเบอร์รี่มีกรดอะมิโน 19 ชนิด มีวิตามินซีสูง
มีแร่ธาตุที่สำคัญสำหรับร่างกาย และต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้