ชุดแจ้งเตือนผู้ป่วยระยะไกล

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ฤกษ์ชัย ปรกแก้วอุตสาหกรรม
2นาย ชินท์ณภัทร นิลกิจอุตสาหกรรม
3นาย ปรีชา มั่นคงอุตสาหกรรม
4นาย ชัยมงคล พันฤทธิ์อุตสาหกรรม
5นางสาว รัชนี สุขก่ำสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธัญญารัตน์ เปรมเจริญปวช.
2นาย นิพิฐพนธ์ แดงเรื่อปวช.
3นาย อิสระพงศ์ หวังกิจไพบูลย์ปวส.
4นาย ทศพร ตั๊นมณีกุลปวส.
5นาย น้ำพุ วิเศษสิงห์ปวส.
6นาย อนุชิต วงษ์แก้วปวส.
7นาย ณัฐนันท์ เจริญใจปวส.
8นาย นรากรณ์ หวังดีปวส.
9นาย สิรวิชญ์ ยอดเรือนปวส.
10นาย พรเทพ อยู่จิตรเจริญพรปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ชุดแจ้งเตือนผู้ป่วยระยะไกล (Patient Safety Alarm) มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของชุดแจ้งเตือนผู้ป่วยระยะไกล จากการนำชุดแจ้งเตือนผู้ป่วยระยะไกล ไปทดลองวิจัยกับบุคลากรครู และ เจ้าหน้าที่ ในวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี จำนวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า มีความพึงพอใจต่อชุดแจ้งเตือนผู้ป่วยระยะไกล โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ( X̅ = 4.64) และมีประสิทธิภาพชุดแจ้งเตือนผู้ป่วยระยะไกล โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย (X̅ = 4.70)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ 1. แจ้งเตือนเข้าไปที่กลุ่ม line ของหน่วยกู้ภัยและของญาติผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยดึงสวิทช์หรือกดรีโมทเพื่อร้องขอความช่วยเหลือโดยส่งข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น Lineและ Blynk
2. ส่งตำแหน่งพิกัด gps ของตำแหน่งบ้านเข้าไปในกลุ่ม line ของหน่วยกู้ภัยหรือหน่วยพยาบาล
3. ส่งรูปถ่ายของผู้ป่วยเข้าไปที่กลุ่ม line ของหน่วยกู้ภัยและของญาติผู้ป่วย 4.แจ้งเตือนให้คนใกล้บ้านผู้ป่วยได้ทราบผ่าน ไซเรน ที่อยู่หน้าบ้าน 5. แสดงอุณหภูมิ, ความชื้นภายในห้องผู้ป่วย ให้ทราบโดยแอพพลิเคชั่น Blynk
ประโยชน์ 1.ทำให้ผู้ป่วยสามารถขอความช่วยเหลือจากญาติ คนใกล้บ้าน และมูลนิธิกู้ภัยได้ทันทีทันใด
2. ทำให้ญาติ คนใกล้บ้านและมูลนิธิกู้ภัย สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที
3. เป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป