พัดลมกำจัดยุงสำหรับคอกสัตว์ควบคุมด้วยมือถือ

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง พัดลมกำจัดยุงสำหรับคอกสัตว์ควบคุมด้วยมือถือ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1)เพื่อสร้างอุปกรณ์กำจัดยุงที่ไม่ใช่สารเคมี 2)เพื่อนำพัดกำจัดยุงมาประยุคใช้ในคอกสัตว์ เช่น นำพัดลมโรงงานมาดัดแปลง 3)ลดปัญหายุงก่อกวนในคอกสัตว์เพื่อป้องกันโรคที่ติดมากับยุงเกษตรกรโคนมและกลุ่มตัวอย่างประชากรที่เลี้ยงโคนม ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก ฟาร์มโคนมแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2/256/ จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบสอบถามจากผู้ใช้งาน คือ กลุ่มตัวอย่าง ประชากรชาวมวกเหล็กที่เลี้ยงโคนม ในปีการศึกษา 2/2562 จำนวน 20 คนสถิติที่ใช้ในงานวิจัยคือ หาค่า IOC คือ ค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรือค่าสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ โดยนำแบบประเมินแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินแล้วมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS เพื่อหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยมีดังนี้จากการวิเคราะห์ตารางด้านการออกแบบชิ้นงานพบว่า ข้อที่ 1 ชิ้นงานมีประสิทธิภาพใช้งานได้ผลจริง มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.55 มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในด้านนี้ ข้อที่ 2 ชิ้นงานมีขนาดกระทัดรัด เหมาะสมมีค่าคะแนนเท่ากับ 4.15 มีระดับความพึงพอใจมากในด้านนี้ ข้อที่ 3 ชิ้นงานดูแลรักษาและจัดเก็บง่ายมีค่าคะแนนเท่ากับ 4.15 มีระดับความพึงพอใจมากในด้านนี้ ข้อที่ 4 วัสดุที่ใช้ทำอุปกรณ์มีความเหมาะสมมีค่าคะแนนเท่ากับ 4.15 มีระดับความพึงพอใจมากในด้านนี้ ข้อที่5 ชิ้นงานมีความแข็งแรงคงทนมีค่าคะแนนเท่ากับ 4.15 มีระดับความพึงพอใจมากในด้านนี้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ชิ้นงานมีประสิทธิภาพใช้งานได้ผลจริง 2.ชิ้นงานมีขนาดกระทัดรัด เหมาะสม 3.ชิ้นงานดูแลรักษาและจัดเก็บง่าย
4.วัสดุที่ใช้ทำอุปกรณ์มีความเหมาะสม 5.ชิ้นงานมีความแข็งแรงคงทน
กักเก็บหรือกำจัดยุงได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศักดิ์ชาย ชูเรณูอุตสาหกรรม
2นาย เมษวัฒน์ โสภารัตน์วีรกุลอุตสาหกรรม
3นาย ทรงรัชฏ์ บุญประทุมอุตสาหกรรม
4นาย นรา ภานุมาตอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ครรชิตพล แก้วมณีปวส.
2นาย พรเทพ สุทธิมวลปวส.