ปลั๊กไฟอัจฉริยะควบคุมด้วยโปรแกรม Blynk

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การศึกษาหัวข้อวิจัยของโครงงานทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาโปรแกรมปลั๊กไฟอัจฉริยะควบคุมด้วยโปรแกรม Blynk โดยต้องการนำประโยชน์และความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมพร้อมด้วยความรู้ในโปรแกรม Blynk เข้ามาเป็นตัวช่วยจัดการข้อมูลต่าง ๆ ภายในโปรแกรม ให้สามารถพัฒนาและดำเนินงานปลั๊กไฟอัจฉริยะควบคุมด้วยโปรแกรม Blynk เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ในการใช้งานปลั๊กไฟและปลั๊กพ่วง ผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาคือโปรแกรมปลั๊กไฟอัจฉริยะควบคุมด้วยโปรแกรม Blynk ซึ่งใช้ใน ด้านการศึกษาให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา อีกทั้งยังส่งเสริมการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์รูปแบบใหม่ ซึ่งเกิดจากหลักการและความรู้ภายในชั้นเรียนและนำมาประยุกต์ เพื่อสนองความต้องการในสังคม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นปลั๊กไฟที่ควบคุมด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Blynk
เป็นโปรแกรม Open source
เป็นปลั๊กไฟที่สามารถควบคุมได้ทุกที่ ไม่ว่าจะใกล้หรือไกล
เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้แก้ผู้ใช้งาน
เป็นโปรแกรมที่่ใช้งานง่าย สามารถทำความเข้าใจด้วยตนเองได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สนธยา เกื้อคีรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง สุบงกช ถึงเสียบญวนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง ณิชมน เหล่าเมฆพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย อภิสิทธิ์ ทองสนิทอุตสาหกรรม
5นาย จิโรจน์ แสงอ่อนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ฐาปนันท์ มุสิกวาทีปวช.
2นางสาว ดลนภา ปานเปียปวส.
3นาย ชานิยะ มณีนวลปวส.
4นางสาว ปัทมาวดี ชูกลิ่นปวส.
5นางสาว นิติกาญจน์ ชิรวรางกรณ์ปวส.
6นาย พงศ์ราชันย์ พรชัยรัตนกุลปวส.
7นางสาว กุลภรณ์ พุ่มทิพย์ปวส.
8นาย ธนกร ยังภักดีปวส.
9นาย กิตติพงษ์ ศรีโอษฐ์ปวส.
10นาย รัฐพล เพชรโสมปวส.