แท่งแบริเออร์จากยางพาราผสมวัสดุธรรมชาติช่วยป้องกันความปลอดภัยบนท้องถนน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชาญชัย แฮวอูอุตสาหกรรม
2นางสาว นุชจรี สุกใสอุตสาหกรรม
3นาย ปรัชญา กาญจนารัตน์อุตสาหกรรม
4นางสาว ณฐมน ธรรมศิริไพบูลย์อุตสาหกรรม
5นาย วัชรินทร์ รัศมีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย รัตนพงค์ แก้วนราปวช.
2นาย ณัฐชนน จันทร์ประดิษฐ์ปวช.
3นาย ธรรมนูญ รุจิญาติปวช.
4นาย ยศภัทร ภิรมย์นกปวส.
5นาย วาสิน โคสัมปัตติปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

นวัตกกรรมแท่งแบริเออร์จากยางพาราผสมวัสดุธรรมชาติช่วยป้องกันความปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อป้องกันลดอัตรา การสูุญเสียจากอุบัติเหตุบนถนนในชุมชนได้ส่วนหนึ่งเพราะยางพาราที่นำมาทำหลักกิโลหรือเสากั้นทางโค้งหรือเสา คอนกรีตต่างๆมีความนิ่มให้ตัวดีกว่าและลดแรงกระแทกจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ดีเมื่อยางพาราราคาไม่ดีแล้ว เราจึงนำเอายางพารามาแปรสภาพออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสัญลักษณ์บนเส้นถนนเสริมสร้างความปลอดภัย ในชุมชนจากยางพาราและสามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ต่อไปเมื่อได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและภาครัฐบาล ต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ลดแรงกระแทก มีความยืดหยุ่น
1.ยางพารามาแปรทำผลิตภัณฑ์อีกรูปแบบหนึ่งในเขตชุมชน
2.ป้องกันความสูญเสียอันเกิดขึ้นต่อชีวิต และทรัพย์สินที่ใช้รถบนท้องถนน
3.ส่งเสริมสนับสนุนการนำผลงานไปใช้กับชาวชุมชนมีรายได้เสริมเพิ่มมากขึ้นมีประโยชน์ในชุมชนหรือท้องถิ่น