แขนเทียมสำหรับคนพิการ

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแขนเทียมสำหรับคนพิการ หาประสิทธิภาพของแขนเทียมสำหรับคนพิการ และคุณภาพของแขนเทียมสำหรับคนพิการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ประชาชนในเขตอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 15 คนได้มาโดยวิธีแบบเจาะจง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แขนเทียมสำหรับคนพิการ หมายถึง มือที่สร้างจากโครงสร้างสแตนเลส ผสมกับเทคโนโลยี ไมโครคอนโทรลเลอร์ บอร์ดที่ใช้เป็นบอร์ด NodeMCU V2 ใช้แบตเตอร์รี่ 12V โดยสั่งงานผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ โปรแกรมที่ใช้สร้างแอพพลิเคชั่นคือ App inventor2 สิ่งที่ใช้จับขวดน้ำคือ Gripper อลูมิเนียม ใช้ Servo Motor ในการขับเคลื่อน
1. ผู้พิการสามารถจับสิ่งของต่างๆได้
2. มีความสะดวกสบายต่อผู้พิการ
3. ได้ใช้ในสื่อการเรียนการสอนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุริยา ทองมากอุตสาหกรรม
2นาย สว่าง คงชนะอุตสาหกรรม
3นาง นิภาภรณ์ ทองมากสามัญ
4นางสาว วนิสา ดีลแหละอุตสาหกรรม
5นาย ธนาวุฒิ วีระสิงห์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ยุทธพงศ์ นิลสุวรรณปวส.
2นาย สารัมภ์ หนูช่วยปวส.