ขนมปะการังรสแกงเขียวหวาน (Coral Snacks)

วิทยาลัยการอาชีพละงู

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ขนมปะการัง เป็นขนมพื้นบ้านของจังหวัดสตูล มีลักษณะเป็นท่อนหยักเกรียวยาวคล้ายปะการัง เพราะจังหวัดสตูลติดกับทะเลอันดามัน และเป็นแหล่งปะการังสวยงาม ขนมชนิดนี้จึงออกแบบให้มีรูปร่างลักษณะคล้ายปะการัง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทะเล ขนมปะการัง นิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลายทั้งในช่วงเทศกาลฮารีรายอ และยังเป็นของดีของฝากจังหวัดสตูล ปัจจุบันมีเพียงรสชาติแบบดั้งเดิม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงผลิตคิดค้นขนมปะการังเครื่องแกง เพื่อสามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นขนมขบเคี้ยวลักษณะคล้ายปะการังมีรสแกงเขียวหวาน
1. มีผลิตภัณฑ์ขนมปะการังรสแกงเขียวหวาน
2. เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุรศักดิ์ เด็นเกพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง กาญจนา จอหวังพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว สุวรรณา ละหมันพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว วรรณี ผอมเขียวพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว วาสนา อีดหมาดพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อามีเราะห์ อยู่ดีปวช.
2นาย นัฐพล ศรียานทร์ปวช.
3นางสาว อัสมะ แลต๋องปวช.
4นางสาว บายัน หะมะปวช.
5นางสาว เกศศิริ อุ่นใจปวส.
6นางสาว นิสรีน นาคสง่าปวส.
7นางสาว วรรณกานต์ ทุ่งยอปวส.
8นาย เอกรัฐ โชติมันต์ปวส.
9นางสาว สตรีวิชญ์ เอี้ยวซิโปปวส.
10นางสาว ฆอดีย๊ะ อุสมาปวส.