ผลิตภัณฑ์สารควบคุมการเจริญเติบโตสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกประเภทหัว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สุพัตรา เพ็ชรมณีสามัญ
2นาง พรรณรัตน์ รอดคล้ายสามัญ
3นาย สราวุธ จินดาเพ็ชรอุตสาหกรรม
4นาง รัญญา เพ็งจันทร์สามัญ
5นาง จารุภา ทองนุ้ยศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เพชรลดา เพ็ชรสว่างปวช.
2นางสาว ปฏิญญา แก้วมณีปวช.
3นางสาว จุฑามาศ จันทะครปวช.
4นางสาว พิมลพัทธ์ รักษาพลปวช.
5นางสาว ดวงกมล สังข์แก้วปวช.
6นางสาว เมษณี สุดทุ่มปวช.
7นางสาว ภูริชญา แก้วแก่นเพชรปวช.
8นาย ธนธรณ์ คำมณีปวส.
9นาย วัชรชัย ม่วงพุ่มปวส.
10นาย จารุวิทย์ สุวรรณปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ผลการศึกษาสารอินทรีย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นไฮยาซินไม้ดอกประเภทหัว สูตรอาหารที่เหมาะสมเป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชให้เซลล์พัฒนาต้นอ่อนของต้นไฮยาซิน คืออาหารที่มีส่วนผสมของสารละลายจาวมะพร้าว15 % และน้ำมะพร้าว15 % น้ำตาลทราย 3 % และปุ๋ยสูตร 15-15-15 ความเข้มข้น 0.01 % พบว่า ค่าเฉลี่ยจำนวนวันหลังจากย้ายแคลลัสนำไปวางบนอาหารสูตรดังกล่าวพบว่า การแตกหน่ออ่อน 35.80 วัน เปอร์เซ็นเกิดหน่ออ่อน 80 เปอร์เซ็น ค่าเฉลี่ยจำนวนหน่ออ่อน 2.35 หน่อต่อขวดความพึงพอใจของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สารควบคุมการเจริญเติบโตจากสารอินทรีย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกประเภทหัวเป็นสูตรอาหารสำเร็จรูปที่เหมาะสมต่อการพัฒนาของแคลลัสให้เป็นต้นอ่อน โดยใช้สารอินทรีย์ธรรมชาติจากน้ำมะพร้าว และสารสกัดจากจาวมะพร้าว ซึ่งมีสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง อีกทั้งน้ำมะพร้าวและจาวมะพร้าวมีฮอร์โมนออกซินและไซโทไคนิน เมื่อนำมาเพาะเลี้ยงเซลล์พืชสามารถชักนำให้เซลล์เกิดการพัฒนาเป็นกลุ่มเซลล์แคลลลัส ให้เป็นต้นอ่อนได้
ใช้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไม้ดอกประเภทหัว เช่น ไฮยาซิน ลิลลี่ ว่านสี่ทิศ