อุปกรณ์แจ้งเตือนรถข้ามสะพาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชนาวุฒิ มูลจันทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ศิราภรณ์ ตั้งจิระศิลป์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ปุณยวัจน์ จันทร์อินทร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง วิภารัตน์ รักษาถ้อยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กมลวิชญ์ แย้มศรีปวช.
2นางสาว สุพัชชา เหมือนนิลปวช.
3นางสาว ณัฐกานต์ พุ่มกล่ำปวช.
4นาย ภูชิต จันทร์พรหมปวช.
5นาย กิตติภพ ภูมิภักดิ์ปวช.
6นางสาว นิตยา ศรีแสงปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

สาเหตุที่ทำให้รถยนต์เกิดอุบัติบนสะพานในชุมชนนั้น เกิดจากสาเหตุการมองไม่เห็นรถที่อยู่บนสะพานฝั่งตรงข้ามกัน เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การใช้สะพานร่วมกันในชุมชนนั้นในบางครั้งไม่ค่อยมีรถสันจรมากนักจึงเกิดความไม่ระมัดระวังและใช้ความเร็วในการขึ้นสะพาน ผู้ใช้หลายคนขาดความระมัดระวังจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ อีกทั้งยังส่งผลทำให้เสียทรัพย์สินหรือเสียชีวิต ดังนั้นผู้จัดทำจึงมีแนวคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์แจ้งเตือนรถข้ามสะพาน เพื่อเป็นสัญญาณเตือนให้ผู้ใช้สะพานเกิดความระมัดระวังและสามารถลดอุบัติเหตุลงได้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยต่อผู้ใช้สะพานในชุมชน

คุณลักษณะ / ประโยชน์

อุปกรณ์แจ้งเตือนรถข้ามสะพานจะทำการตรวจหาวัตถุที่เคลื่อนที่เข้าหาตัวเซ็นเซอร์และจะแสดงสัญญาณไฟแจ้งเตือนให้รถอีกฝากของสะพานรับรู้ว่ากำลังมีรถข้ามมาจากอีกฝั่งหนึ่งของสะพาน
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยต่อผู้ใช้สะพานในชุมชน