แผงกั้นยืดหยุ่น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วราริณี มิ่งภูอุตสาหกรรม
2นาย วิฑูรย์ อยู่เป็นสุขอุตสาหกรรม
3นาย บรรจบ เขียวบุรีอุตสาหกรรม
4นาย สมพร เธอจันทึกอุตสาหกรรม
5นาง แก้วกัลยา ราชสุภาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วีรภัทร แซ่ย่างปวช.
2นาย นวฤทธิ์ คูตระกูลปวช.
3นาย ภาคิน พลับเกลี้ยงปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การดำเนินการส่งเสริมความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพมีมากมายหลายรูปแบบโดยต้องมีความตระหนัก (Awareness)การยอมรับ (Acceptance)การปฏิบัติ (Application) และการรับไว้ (Assimilation)เมื่อตระหนักได้ ก็ควรจะลงมือทำ ดังนั้นแท่งแบริเออร์ ยืดขยายชุดนี้ จึงจัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน หรือแม้กระทั่งการปิดกั้นพื้นที่ฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยในโอกาสต่าง ๆ เป็นชุดเครื่องมือที่สามารถใช้งานง่าย มีความกะทัดรัด แข็งแรง และเก็บรักษาง่าย ประหยัดงบประมาณในการสร้าง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ยืดขยาย ใช้งานง่าย กะทัดรัด มีความแข็งแรง เก็บรักษาง่ายและประหยัดงบประมาณในการสร้างสามารถใช้งานได้ง่ายแม้อยู่ในสถานที่ที่มีความคับแคบ และช่วยให้เกิดความปลอดภัยหากเกิดปัญหาการจราจรติดขัด หรือยานพาหนะเสียบนท้องถนน
สามารถยืดขยาย ใช้งานง่าย กะทัดรัด มีความแข็งแรง เก็บรักษาง่ายและประหยัดงบประมาณในการสร้างสามารถใช้งานได้ง่ายแม้อยู่ในสถานที่ที่มีความคับแคบ และช่วยให้เกิดความปลอดภัยหากเกิดปัญหาการจราจรติดขัด หรือยานพาหนะเสียบนท้องถนน