ผลิตภัณฑ์น้ำปรุงรสหมี่กรอบสำเร็จรูปฟักข้าว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ณัฐพร ศรีแจ่มคหกรรม
2นาย ภัทรกร แก้วเขียวคหกรรม
3นาย โกสินทร์ พุทธรักษาคหกรรม
4นาง นงลักษณ์ สังข์ทองคหกรรม
5นาย พลชัย ดีรอดคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กฤติยา ขมิ้นเขียวปวช.
2นางสาว ทิพย์วารินทร์ สุดใจปวช.
3นาย เขมชาติ แสงสว่างปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

จากการศึกษาพบว่าปริมาณที่เหมาะสมของฟักข้าว ที่ใช้เป็นส่วนผสมในการทำน้ำปรุงรสหมี่กรอบสำเร็จรูปฟักข้าว ที่แตกต่างกัน 3 ระดับ พบว่าผู้ชิมให้การยอมรับสูตร 2 (20%) ในด้านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัสและความชอบโดยรวมซึ่งมีค่าเฉลี่ย 7.18 7.40 7.26 7.24 และ 7.74 ตามลำดับ เมื่อนำมาวิเคราะห์ด้านความแตกต่าง พบว่าด้านรสชาติ และความชอบโดยรวม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ส่วนด้านสี กลิ่น และเนื้อสัมผัส มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ “น้ำปรุงรสหมี่กรอบสำเร็จรูปฟักข้าว” เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สะดวกต่อบริโภค ลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการปรุง สามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะปริมาณ ไลโคปีน(lycopene)จากฟักข้าว ตลอดจนเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ให้ได้มีผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มมากขึ้น
1.ผลิตภัณฑ์น้ำปรุงรสหมี่กรอบสำเร็จรูปฟักข้าว
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในระดับชุมชน