วีลแชร์พาเพลิน

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อออกแบบและสร้างรถเข็นคนพิการหรือผู้สูงอายุ 2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใ ช้งานรถเข็นคนพิการหรือผู้สูงอายุ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้ใช้รถเข็นคนพิการหรือผู้สูงอายุ ในพื้นที่ อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี จำนวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบบันทึกผลการใช้งาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ แบบสอบถามความพึงพอใจ ใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยมีดังนี้ ผลการศึกษาความพึงพอใจของคนพิการหรือผู้สูงอายุที่ทดลองใช้รถเข็นคนพิการหรือผู้สูงอายุที่สร้างขึ้นพบว่าคนพิการ หรือผู้สูงอายุที่ทดลองใช้มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นรถเข็นคนพิการหรือผู้สูงอายุที่สามารถเดินทางได้ในระยะไกลกว่าการเดินเข็น โดยมีญาติหรือผู้ดูแล เป็นผู้ปั่นล้อส่งกำลังให้รถเข็นขับเคลื่อนที่
1.ทำให้ผู้พิการหรือผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.ผู้ดูแลสามารถพาผู้พิการหรือผู้สูงอายุไปได้ไกลกว่าการเข็นเดิน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนุชิต แสวงกิจอุตสาหกรรม
2นาย สุวัฒชัย มะใบอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุวัฒน์ ชาตะนาวินปวส.
2นาย มนัส ชื่นหุ่นปวส.