Smart Home

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วรพล คงเมืองอุตสาหกรรม
2นาย นนทัชกร พรรัตน์อุตสาหกรรม
3นาย อัษฎาวุธ จำปานิลอุตสาหกรรม
4นาง กฤษณา พิมพ์เรืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว ธนสุกาญจน์ วัฒนะภูติสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุกัญญา เรืองสุคนธ์ปวส.
2นาย อภิชาติ บัวพาปวส.

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

โครงการเรื่องบ้านอัจฉริยะนี้เป็นการศึกษาพัฒนาบ้านอัจฉริยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างบ้านอัจฉริยะ เพื่อศึกษาโปรแกรม Arduino ESP32 wifi จากการดำเนินโครงการสามารถสร้างบ้านอัจฉริยะได้สำเร็จสามารถนำไปใช้งานได้จริง จากการทดสอบประสิทธิภาพขอบ้านอัจฉริยะที่สร้างขึ้นผลปรากฏว่า บ้านอัจฉริยะที่สร้างขึ้นสามารถควบคุมการเปิด-ปิดจากระยะทางไกล โดยใช้ wifi ได้จริง นับเป็นการส่งเสริมหรือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยี IOT (Internet of Things) อีกทางหนึ่ง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

บ้านอัจฉริยะใช้ในการเปิด-ปิดหลอดไฟ โดยเมื่อเราแบบจำลองการเปิด-ปิดหลอดไฟ ผ่านอินเทอร์เน็ตมาใช้งานจะเห็นได้ว่าการใช้งานจาก สัญญาณโทรศัพท์จากเครื่องส่งสัญญาณให้ Wi-Fi ผ่านอินเทอร์เน็ตส่งต่อไปยังบอร์ด Auduion ESP32 Wi-Fi บอร์ด Auduion ESP32 Wi-Fi จะสั่งให้หลอดไฟทำงาน
ใช้เพื่อความสะดวกสบาย