ชุดสระผมสำหรับผู้นั่งเก้าอี้รถเข็น

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างชุดสระผมสำหรับผู้นั่งเก้าอี่รถเข็น เพื่อหาประสิทธิภาพชุดสระผม สำหรับผู้นั่งเก้าอี่รถเข็น และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อชุดสระผมสำหรับผู้นั่งเก้าอี่รถเข็น ผลการวิจัย พบว่า ชุดสระผมสำหรับผู้นั่งเก้าอี่รถเข็นสามารถสระผมให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่นั่งเก้าอี้รถเข็น ด้วยอุปกรณ์ได้กับคนที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 50 kg จนถึง 100 kg โดยการทดลองปรับองศาของชุดรองรับเก้าอี้รถเข็น ที่มุม 45 องศา ปรากฏว่าชุดรองรับเก้าอี้รถเข็นสามารถทรงตัวได้ 100% สามารถสระได้ 100% และน้ำไม่ไหล ย้อนกลับทุกครั้งคิดเป็น 100% เช่นกัน และเมื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อชุดสระผมสำหรับผู้นั่งเก้าอี้ รถเข็น พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สำหรับใช้รถเข็นเข็นผู้ป่วย/ผู้สูงอายุเข้าไปทำการสระผม โดยการปรับเอนได้ 45 องศา สามารถปรับความสูงและความเอียงของถาดรองรับศรีษะตามสรีระของแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม
1.ผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุสามารถสระผมให้ผู้ป่วยได้ง่ายและสะดวกขึ้น โดยไม่ต้องยกและเคลื่อนย้าย
ซึ่งการเคลื่อนย้ายจะส่งผลต่อสุขภาพของผู้ดูแลและของผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
2. ผู้ป่วยและผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีขึ้น สบายหนังศีรษะเนื่องจากได้รับการดูแลในการสระผม เป่าผม ตามระยะเวลา และยังช่วยช่วยลดปัญหาโรคผมร่วง รังแคที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
3. สถานพยาบาลหรือสถานรับเลี้ยงผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้มีอุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวกทำให้ได้มีเวลาในการ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วยรายอื่นได้มากขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธวัชไชย ลิ้มสุวรรณสามัญ
2นาย รวิวัฒน์ คำหวานอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปรเมศวร์ ชูพฤกษ์ปวช.
2นาย ธนพล ฉัฒทองปวช.
3นางสาว พนัชกร วงศ์สง่าปวช.