อุปกรณ์เตือนภัยด้วยเสียงเมื่อรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ภัทรพงษ์ โลบุญอุตสาหกรรม
2นาย วรากร สวัสดิภาพอุตสาหกรรม
3นาย วสันต์ สมวงษ์สาอุตสาหกรรม
4นาย เกรียงศักดิ์ กองน้ำอุตสาหกรรม
5นางสาว วัสดา ยังรอตอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภัทรพล โนนดาปวช.
2นาย ไกรวิชญ์ ศรีเตาปูนปวช.
3นาย ณัฐพล ชัยวรรณ์ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 40.68 ขับรถเร็ว ร้อยละ 27.54 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ จักรยานยนต์ ร้อยละ 78.85 ดังนั้นผู้จัดทำโครงการจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและจัดทำเครื่องเตือนภัยด้วยเสียงขณะรถจักยานยนต์เกิดอุบัติเหตุ นี้มาเพื่อเมื่อผู้ขับขี่ยานพาหนะในขณะมึนเมา หรือ ทัศนะวิสัยไม่ชัดเจน การขับขี่ยานพาหนะในที่มืด เมื่อเกิดอุบัติเหตุ เครื่องเตือนภัยจะทำงานโดยหลักการทำงานจากเเตรรถจักรยานยนต์ เมื่อผู้ขับขี่ยานพาหนะเกิดอุบัติเหตุ เมื่อยานพาหนะเกิดอุบัติเหตุ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์เตือนภัยด้วยเสียงเมื่อรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุนี้สามารถช่วยให้ผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ ในเวลากลางคืน และลับจากสายตาผู้คน ในการใช้เสียงจากแตรรถจักรยานยนต์เป็นสื่อกลางเพื่อให้ผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับการช่วยเหลือจากพลเมืองดีได้อย่างรวดเร็ว สามารถนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างทันเวลา ลดการเสียชีวิตจากการที่ไม่มีผู้พบเห็นทำให้ผู้ประสบอุบัติเหตุไม่ได้รับการช่วยเหลือ
อุปกรณ์นี้จะทำงานเมื่อรถจักรยานยนต์เอียงหรือล้มลง จะทำให้กล่องอุปกรณ์เตือนภัยด้วยเสียงทำงาน ถ้าหากรถเกิดอุบัติเหตุรถล้มลงข้างทางตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนหรือในที่ๆไม่มีใครพบเห็นได้โดยง่าย อุปกรณ์จะส่งไฟไปยังอุปกรณ์แตรในรถจักรยานยนต์โดยอัตโนมัติ ทำให้ส่งเสียงและแจ้งเตือนผู้ที่อยู่ใกล้ในสถานที่เกิดอุบัติเหตุรับทราบและช่วยเหลือได้ทันเวลา