ซอสพริกแกง (Curry Sauce)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การประดิษฐ์ซอสพริกแกง มีวัตถุประสงค์ในการใช้คิดค้น ดังนี้ 1. เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ สะดวกในการบริโภค 2 เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน 3. เพื่อฝึกประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกอบการของศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยฯ มีส่วนประกอบ คือ น้ำพริกแกงเผ็ด น้ำซอสปรุงรส น้ำ แซนแทนกัม น้ำมัน มีวิธีการผลิต ดังนี้ ผสมส่วนประกอบทั้งหมดให้เข้ากัน นำไปผัดในน้ำมัน ด้วยไฟกลาง เป็นเวลา 20 นาที ตักใส่ขวดแก้วและนึ่งฆ่าเชื้อ ในการประดิษฐ์คิดค้นจำนวน 100 ขวด บรรจุขวดละ 250 กรัม ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3,445 บาท ซอสพริกแกงมีสีน้ำตาลเข้ม มีการกระจายตัวของส่วนประกอบอย่างสม่ำเสมอ ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อการบริโภคซอสพริกแกงเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก และการตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ไม่พบจุลินทรีย์เกินค่ามาตรฐานทุกรายการ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ซอสพริกแกง จัดอยู่ในประเภทซอสสำเร็จรูปพร้อมปรุง ลักษณะเป็นของเหลวข้น มีรสชาติ เค็ม เผ็ด สามารถ รับประทานกับข้าวสวย เนื้อสัตว์ ผักต่างๆ หรือนำมาปรุงโดยเติมเนื้อสัตว์ชนิดต่าง ๆ ลงไปตามต้องการ บรรจุในขวดแก้ว ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อ สามารถเก็บได้นาน 6 เดือนโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็น น้ำหนักรวม 250 กรัม ราคาจำหน่าย 55 บาท
1.ได้ซอสพริกแกงรูปแบบใหม่ที่ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดที่สามารถนำไปประกอบอาหาร เช่น ผัดเผ็ด ผัดพริกแกง ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว
2.เป็นแนวทางในการผลิตซอสพริกแกงเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์
3.พัฒนาต่อยอด และเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
4. นักศึกษาเจ้าของผลงานมีรายได้ระหว่างเรียน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง กาญจนา นาคนิยมสามัญ
2นางสาว ณิชาภัทร์ จรัสแผ้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภาณุ ประชุมรัตน์ปวช.
2นางสาว รัญชนา ตรีทองปวช.
3นาย ศุภกฤต รัตนมณีย์ปวส.
4นางสาว ปัญญาพร หลักทรัพย์ปวส.