น้ำพริกขมิ้นปลาย่าง

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยน้ำพริกขมิ้นปลาย่าง ประชากร คือ ผู้บริโภคที่ชื่นชอบการรับประทานน้ำพริกในอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบบันทึก แบบประเมิน และแบบสอบถาม ใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า สูตรส่วนผสมน้ำพริกขมิ้นปลาย่างที่ได้รับการยอมรับสูงสุด มีส่วนประสมประกอบด้วย ปลาสาก ร้อยละ 75.47 พริกแห้ง ร้อยละ 5.66 ตะไคร้ ร้อยละ 7.55 กระเทียม ร้อยละ 3.77 ขมิ้น ร้อยละ 1.89 หอมแดง ร้อยละ 1.89 กะปิ ร้อยละ 1.89 เกลือ ร้อยละ 1.13 และน้ำตาลทรายแดง ร้อยละ 0.75 ด้านความพึงพอใจของ ผู้บริโภค พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา คือ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด ตามลำดับ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีส่วนผสมของเนื้อปลาสากและสมุนไพรหลากหลายชนิด มีรสชาติอร่อย หอมกลิ่นสมุนไพร มีประโยชน์แก่ผู้บริโภค บรรจุในขวดแก้วปิดสนิท ผ่านการพาสเจอร์ไรส์ ปริมาณสุทธิ 200 กรัม ราคา 50 บาท พกพาไปรับประทานในสถานที่ต่าง ๆ ได้สะดวก
มีส่วนผสมของเนื้อปลาสากและสมุนไพรหลากหลายชนิด มีรสชาติอร่อย หอมกลิ่นสมุนไพร ใช้รับประทานกับข้าวสวย เป็นเครื่องปรุงรสอาหารคาวชนิดอื่น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สุวารี บุญทรงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว วนิดา มีธรรมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง วรรณวิมล คงชูพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง สมศรี พัฒนเดชากุลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธันยธร ศักดาปวช.
2นางสาว จุฑามาศ ไมอินทร์ปวช.
3นางสาว ทิพเกสร ฤทธิผลปวช.
4นางสาว นันทวดี บัวลอยปวช.
5นางสาว ฐาปนี ขาวทองปวช.
6นางสาว รัตพิศุทธ์ อุคะติปวช.
7นางสาว ปภัสราภรณ์ แผ่นสุวรรณปวช.
8นางสาว อริสา หลิบเจ็กปวช.
9นางสาว ทรภรณ์ ลูกมณีปวช.
10นางสาว วิภารัตน์ ฉัตรทองปวช.