สุ่มไก่กันขโมยแจ้งผ่านระบบแอปพลิเคชั่นไลน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นพรัตน์ อ่อนขจรอุตสาหกรรม
2นาย อภิสิทธิ์ ทองสนิทอุตสาหกรรม
3นาย สายชล มัทมิฬอุตสาหกรรม
4นาย จักษ์พันธ์ จิตจรอุตสาหกรรม
5นางสาว โซเฟีย ดูหมานอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จิรายุ แดงมณีปวส.
2นางสาว สุภาวดี ธรรมณีปวส.
3นาย จตุพร หล่อเจริญปวส.

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การเลี้ยงไก่ชนมีการเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย ซึ่งไก่ชนแต่ละตัวก็จะมีมูลค่าราคาที่สูง ซึ่งผู้เลี้ยงบางรายถึงขั้นต้องเผ้าระวังการขโมยของกลุ่มมิจฉาชีพหลากหลายวิธี เพราะว่าปัญหาการลักขโมยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทางกลุ่มผู้ประดิษฐ์ จึงมีแนวคิดที่จะลดปัญหาและป้องกันการโ่จรกรรมไก่ชน โดยเครื่องจะส่งข้อความผ่านแอฟฟลิเคชั่นไลน์ สามารถแจ้งเป็นไลน์เดี่ยวหรือไลน์กลุ่ม หากมีคนมาขยับหรือทำให้สุ่มไก่เคลื่อนที่ ทั้งนี้เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการทำงานของสุ่มไก่กันขโมยแจ้งผ่านระบบแอปพลิเคชั่นไลน์ พบว่าสามารถแจ้งเตือนภายใน 20 วินาที และระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้ทดลองใช้งานอยู่ในระดับ ดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การออกแบบสุ่มไก่กันขโมยแจ้งผ่านระบบแอปพลิเคชั่นไลน์ สามารถใช้งานได้กับสัญญาณWifi อินเตอร์เน็ตบ้าน และจากสัญาณอินเตอร์เน็ตของสมาร์ทโฟน โดยสามารถใช้แหล่งจ่ายพลังงานเป็นไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลท์ (DC 12Volt) หรือ ใช้แบตเตอรี่สำรองที่มีจำหน่ายทั่วไป (Power Bank) โดยขนาดความจุของแบตเตอรี่สำรองที่เหมาะกับการใช้งานก็คือ ความจุประมาณ 20000 – 30000 mAH ซึ่งจะสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ประมาณ 3 วัน
1. สามารถแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ ภายในเวลา 20 วินาที หลังจากมีการสั่นสะเทือนของสุ่มไก่
2. สามารถลดปัญหาการขโมยไก่จากมิจฉาชีพได้
3. สามารถนำข้อมูลจากผลการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานของสุ่มไก่กันขโมยแจ้งผ่านระบบแอปพลิเคชั่นไลน์ให้แก่ผู้สนใจ และต่อยอดพัฒนาเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์