โปรแกรมแอปพลิเคชันบันทึกการสวมหมวกนิรภัยด้วย QR Code

พณิชยการหัวหิน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

จากข้อมูลระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติในปี พ.ศ. 2557 พบว่า รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บสูงสุด ร้อยละ 83.20 รองลงมาคือ รถกระบะ ร้อยละ 6.56 และรถจักรยานและสามล้อ ร้อยละ 2.91 ในขณะที่หมวกนิรภัยเป็นอุปกรณ์สวมใส่ในการขับขี่และช่วยลดความสูญเสียของผู้ประสบอุบัติเหตุทางท้องถนนแม้ว่าจะมีกฎหมายบังคับและมีการรณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัยอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังมีจำนวนของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยจำนวนมาก โดยอุบัติเหตุที่พบในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยบาดเจ็บรุนแรง ร้อยละ 87.32 แยกเป็นผู้ขับขี่ ร้อยละ 86.13 และผู้โดยสาร ร้อยละ 93.96 และจากข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งหมด จะพบการสูญเสียในกลุ่มคนวัย 15-19 ปี ซึ่งเกิดจากการใช้รถจักรยานยนต์ ผู้จัดทำโครงการจึงได้จัดทำแอปพลิเคชันบันทึกการสวมหมวกนิรภัย ด้วย QR-code จาก Thunkable เพื่อลดขั้นตอนในการบันทึกสถิติการสวมหมวกนิรภัยของครู บุคลากรและนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษา โดยแอปพลิเคชันสามารถบันทึกข้อมูลการ สวมหมวกนิรภัยผ่าน QR-code และสามารถลบหรือแก้ไขรวมถึงแสดงรายงานการบันทึกรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนและรายปีออกมาได้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

แอปพลิเคชันบันทึกการสวมหมวกนิรภัย ด้วย QR-code สามารถบันทึก ลบ แก้ไข และแสดงรายงานข้อมูลผู้สวมหมวกนิรภัยในรูปแบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี โดยการบันทึกข้อมูลด้วยเทคโนโลยี QR-code ผ่านโทรศัพท์หรืออุปกรณ์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android
1.ครู บุคลากรและนักเรียน/นักศึกษาและบุคลภายนอกมีจิตสำนึกในการสวมหมวกนิรภัยมากขึ้น
2.ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรสามารถนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนแก้ปัญหากับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยได้ตรงตามเป้าหมายมากขึ้น
3.ผู้จัดทำมีทักษะการทำงานเป็นทีมมากขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย บัณฑิต มีแก้วพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย วุฒิศักดิ์ ลีพรหมมาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว จินตนา ใจเร็วพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สหชาติ ผุดผ่องปวช.
2นาย ปริเชษฐ เทียนต้นตระกูลปวช.
3นาย คุณากร ทิมทองปวช.
4นาย อธิป นวลบริบูรณ์ปวส.
5นาย ถิรายุ ศรีจันทร์ปวส.
6นาย ภาณุพงษ์ จิตรสุภาพปวส.