ตู้จดหมาย Smart Mail Box

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นนทัชกร พรรัตน์อุตสาหกรรม
2นาย อัษฎาวุธ จำปานิลอุตสาหกรรม
3นาย วรพล คงเมืองอุตสาหกรรม
4นาง พรศิริ พรรัตน์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สาวิตรี ไพฑูรย์ปวช.
2นาย ธนพล กำเนิดผลปวช.
3นาย เกียรติศักดิ์ โพธิ์น้อยปวส.
4นาย โฆสิต แตงอ่อนปวส.
5นาย อานนท์ มูลนิคมปวส.
6นาย กิติพันธุ์ เสือสมิงปวส.

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อสร้างเครื่อง Smart Mail Box 2) เพื่อหา ประสิทธิภาพของระบบการทำงานของระบบ IOT เมื่อนำมาติดตั้งกับตู้จดหมาย ระดับความพึงพอใจด้านการใช้งาน และด้านการ ออกแบบของอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ระยะทางในการส่งและรับสัญญาณและแบบประเมินหาประสิทธิภาพด้านการออกแบบและการใช้งาน ค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) และหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการวิจัยพบว่า ประเมินประสิทธิผลการทำงานของตู้จดหมาย Smart Mail Box ที่ออกแบบสร้างขึ้นสามารถทำงาน ได้ตรงตามเงื่อนไขที่ออกแบบทั้งการทำงานตามข้อกำหนดและมีความปลอดภัยในการใช้งาน ช่วยอำนวยความสะดวก ทำงานตรงตามเงื่อนไข ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
2. มีความสะดวกสบายต่อการใช้งาน
1. อำนวยความสะดวกในการสื่อสาร
2.เพื่อเตือนให้ผู้ใช้งานทราบว่ามีจดหมายมาส่ง ผ่านช่องทางไลน์
3.เพิ่มช่องทางในการไม่ให้ลืมจดหมายในตู้จดหมาย