ระบบเปิดปิดพัดลมด้วยสมาร์ทโฟน

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

โครงการระบบเปิด - ปิดพัดลมด้วยสมาร์ทโฟน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบเปิด – ปิดพัดลมอัตโนมัติด้วยสมาร์ทโฟนให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการเปิด - ปิดพัดลมโดยผ่านระบบไร้สาย (Wi-Fi) ตามแนวคิด IoT ทำให้อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต โดยทั้งหมดนี้เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกสบายในการใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ ผลการพัฒนาระบบต้นแบบ พบว่าสามารถแสดงการทำงานของระบบควบคุม เป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกลุ่มตัวอย่างได้ทดลองใช้งาน มีความพึงพอใจต่อระบบควบคุมอยู่ในระดับดีมาก (4.43)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานในการควบคุมการทำงานของพัดลม ด้วย Application บน Smart Phone ระบบ Android
2. ทำให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการเปิด - ปิดพัดลมได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
3. สามารถนำแนวคิดไปประยุกต์กับอุปกรณ์อื่น ๆ ได้
4. สามารถอำนวยความสะดวกสบายในการควบคุมด้วยระบบไร้สาย
1. เพื่อสร้างระบบเปิด - ปิด พัดลมด้วยสมาร์ทโฟน
2. เพื่อศึกษาการใช้งานและการทำงานของ Arduino
3. เพื่อสร้างความสะดวกสบายในการควบคุมด้วยระบบได้สาย
4. เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้งาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ญาณิศา หงษ์ทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว อุไรวรรณ มีแสงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว กาญจนา นิลนวลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ธนกฤต นาคแจ้งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง จันทนา สกูลคงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อิสรีย์ วงษ์บัณฑิตย์ปวส.
2นางสาว ทิพย์ฤทัย ศิริเรืองปวส.
3นางสาว สิริพร พรหมพากลปวส.