เครื่องย่อยกิ่งไม้ขนาดเล็ก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย คนิฐ กิตติไชยากุลอุตสาหกรรม
2นาย กฤษดา บุญพามีอุตสาหกรรม
3นาย เบญจา สุนทรเสถียรอุตสาหกรรม
4นาย ธรรมนูญ ล้ำเลิศอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐพงศ์ อินทร์มีถิ่นปวส.
2นาย จักรพงศ์ บุญสอาดปวส.
3นาย ปรมัตถ์ สิงห์ทองปวส.
4นาย ทรงพล ดิษฐ์เล็กปวส.
5นาย คมกฤษ วงศ์วิสิฐไพบูลย์ปวส.
6นาย ทินภัทร ศรีต่างวงษ์ปวส.
7นางสาว กนกกร สังข์ศิลชัยปวส.
8นาย ธนกฤต ฉ่ำจุ้ยปวส.
9นาย นัฐพงษ์ มีถาวรปวส.
10นาย พีรภัทร ษารักษ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันโลกในทุกวันนี้มนุษย์ได้สร้างขยะซึ่งเป็นมลพิษมากมายซึ่งเป็นสาเหตุภาวะโลกร้อน ส่วนหนึ่งขยะที่เกิดจากธรรมชาติ เช่นกิ่งไม้ต่างๆ ที่อยู่ในชุมชนของเราโดยทั่วไปชาวบ้านมักจะทำลายวัสดุเหล่านี้ด้วยการเผาทำลายทำให้เกิดหมอก ควัน มากมายเป็นสาเหตุทำให้เกิดมลพิษต่างๆ จึงได้ทำการคิดค้นเครื่องย่อยกิ่งไม้ขนาดเล็ก โดยการใช้หลักการที่ทำให้กิ่งไม้เป็นชิ้นขนาดเล็กเพื่อนำไปทำปุ๋ย แทนวิธีการเผาทำลายแบบเดิม หลักการทำงานของเครื่องย่อยกิ่งไม้ขนาดเล็ก ใช้หลักการตัดเฉือนให้เป็นชิ้นเล็กๆ มีความปลอดภัย มีความสะดวก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถย่อยกิ่งไม้ได้ ด้วยกำลังมอเตอร์ จึงสามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยได้
เครื่องย่อยกิ่งขนาดเล็ก สามารถย่อยกิ่งไม้ให้มีขนาดเล็กลง เพื่อช่วยลดมลพิษจากการเผาไหม้ และสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยชีวภาพได้