เครื่่องรดน้ำต้นไม้ WIFI

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจึงทำให้อากาศเกิดความร้อนชื้น ประชากรที่ปลูกพืชส่วนใหญ่ต้องทนต่อความร้อนเมื่อรดน้ำในที่โล่งแจ้งและบางรายอาจไม่มีเวลาในการรดน้ำ บวกกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ดังนั้นคณะผู้จัดทำ จึงสร้าง เครื่องรดน้ำต้นไม้ WIFI เพื่อ ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการรดน้ำต้นไม้ โดยการควบคุมผ่าน WIFI ด้วยแอปพลิเคชั่น eWeLink

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ตัวชิ้นงาน มีรูปทรงกล่องสี่เหลี่ยมภายในเก็บวงจรไฟฟ้า ตัวฐานติดล้อใช้ในการเคลื่อนย้าย ตัวท่อติดอยู่หลังกล่องควบคุม
1.เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกสบายในการรดน้ำต้นไม้มากขึ้น
2.เพื่อรดระยะเวลาในการรดน้ำมีเวลาสำหรับผู้ไม่มีเวลาว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นรา ภานุมาตอุตสาหกรรม
2นาย เมษวัฒน์ โสภารัตน์วีรกุลอุตสาหกรรม
3นาย ทรงรัชฏ์ บุญประทุมอุตสาหกรรม
4นาย ศักดิ์ชาย ชูเรณูอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พุฒิพงษ์ ปานวิเชียรปวส.
2นาย พีรพัฒน์ สวัสดีปวส.
3นาย ทนงศักดิ์ ร่วมทองปวส.