พัดลมอัจฉริยะ IOT

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1)เพื่อพัฒนาและนำมาปรับใช้กับพัดลมอัจฉริยะ IOT ให้มีความทันสมัยมากที่สุด 2)เพื่ออำนวยความสะดวกสบายและปลอดภัยให้กับประชาชนหรือผู้อยู่อาศัยในการเปิดปิดพัดลม 3)เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ ตัวพัดลมอัจฉริยะ IOT และ sonoff ให้ได้มากที่สุด มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มชาวบ้านทั่วไป ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก ในปีการศึกษา 2/2562 จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามจากผู้ใช้งานจริง ในปีการศึกษา 2/2562 จำนวน 50 คน โดยยุคสมัยที่ก้าวหน้าขึ้นและมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำรงชีวิตให้สะดวกสบายมากขึ้น และมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยเสริมให้ชีวิตเข้าถึงเทคโนโลยีให้ง่ายยิ่งขึ้นการนำเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามาประยุกต์ใช้หรือนำมาพัฒนาให้มีความทันสมัยและปลอดภัย กับสะดวกสะบายมากขึ้น ทางคณะผู้จัดทำ จึงได้ทำการประดิษฐ์ พัดลมอัจฉริยะ IOT ขึ้นมา โดยหลักการจะให้ใช้การสั่งงานเปิดปิดพัดลมผ่านโทรศัพท์โดยใช้ Sonoff ในการเปิดปิดและเปลี่ยนเบอร์ (ความแรงของใบพัดลม) ทำให้มีความสะดวกสบายและปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นพัดลมที่สามารถควบคุมระยะไกลได้
เพื่อพัฒนาและนำมาปรับใช้กับพัดลมอัจฉริยะ IOT ให้มีความทันสมัยมากที่สุด เพื่ออำนวยความสะดวกสบายและปลอดภัยให้กับประชาชนหรือผู้อยู่อาศัยในการเปิด-ปิดพัดลมและเพื่อศึกษาเกี่ยวกับตัวพัดลมอัจฉริยะ IOT และ sonoff ให้ได้มากที่สุด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เมษวัฒน์ โสภารัตน์วีรกุลอุตสาหกรรม
2นาย ศักดิ์ชาย ชูเรณูอุตสาหกรรม
3นาย ทรงรัชฏ์ บุญประทุมอุตสาหกรรม
4นาย นรา ภานุมาตอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศิวากร พงษ์พันธ์ปวส.
2นาย พฤคินทร์ เเก้วอ่อนตาปวส.