ถังขยะอัติโนมัติ (Auto Bin)

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

โครงการถังขยะอัตโนมัติ (Auto Bin) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างถังขยะที่สามารถเปิด-ปิด ได้อยางอัตโนมัติโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวในการควบคุมถังขยะเพื่ออำนวยความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันของผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ ผลการพัฒนาชิ้นงานดังกล่าว พบว่าชิ้นงานสามารถแสดงการทำงานการควบคุมถังขยะเป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและกลุ่มตัวอย่างได้ทดลองใช้งาน มีความพึงพอใจต่อระบบควบคุมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.53)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานในถังขยะ
2. สร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้ที่ใช้งานถังขยะ
3. ดึงดูดความสนใจให้ผู้ที่ใช้งาน
4. สามารถนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้งานกับสิ่งอื่น ๆ ได้
1. สร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้ที่ใช้งานถังขยะอัตโนมัติ
2. ดึงดูดความสนใจให้ผู้ที่ใช้งาน ต้องการใช้งานมากขึ้น
3. เพิ่มจำนวนผู้ใช้งานถังขยะ ทำให้ปัญหาขยะลดลง
4. สามารถนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้งานกับสิ่งอื่น ๆ ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กาญจนา นิลนวลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง จันทนา สกูลคงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ญาณิศา หงษ์ทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว อุไรวรรณ มีแสงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ธนกฤต นาคแจ้งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย คมสันติ์ เสริมทรัพย์ปวส.
2นาย ธนัชพร กำพูนปวส.