ปลั๊กรีโมท V3 IoT

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เมษวัฒน์ โสภารัตน์วีรกุลอุตสาหกรรม
2นาย ศักดิ์ชาย ชูเรณูอุตสาหกรรม
3นาย ทรงรัชฏ์ บุญประทุมอุตสาหกรรม
4นาย นรา ภานุมาตอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พรนิรันดิ์ พรมสรปวส.
2นาย กิตติภัทร บรรดาศักดิ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อพัฒนาและนำมาปรับใช้กับปลั๊กรีโมท V3 IOT ให้มีความทันสมัยมากที่สุด เพื่ออำนวยความสะดวกสบายและปลอดภัยให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ ตัวปลั๊ก V3 IOT และ sonoff ให้ได้มากที่สุด โดยยุคสมัยที่ก้าวหน้าขึ้นและมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำรงชีวิตให้สะดวกสบายมากขึ้น และมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยเสริมให้ชีวิตเข้าถึงเทคโนโลยีให้ง่ายยิ่งขึ้นการนำเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามาประยุกต์ใช้หรือนำมาพัฒนาให้มีความทันสมัยและปลอดภัย กับสะดวกสะบายมากขึ้น ทางคณะผู้จัดทำ จึงได้ทำการประดิษฐ์ ปลั๊กรีโมท V3 IOT ขึ้นมา โดยหลักการจะให้ใช้การสั่งงานเปิดปิดผ่านโทรทัศน์โทรศัพท์โดยใช้ Sonoff ในการเปิดปิด ทำให้มีความสะดวกสบายและปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นปลั๊กที่สามารถควบคุมระยะไกลได้เเละสั่งการเปิด-ปิดได้ขณะที่เราไม่อยู่ไกล้ตัวสิ่งประดิษฐ์
เพื่อพัฒนาและนำมาปรับใช้กับปลั๊กรีโมท V3 IOT ให้มีความทันสมัยมากที่สุด เพื่อพัฒนาและนำมาปรับใช้กับปลั๊กรีโมท V3 IOT ให้มีความทันสมัยมากที่สุดเเละเพื่อศึกษาเกี่ยวกับ ตัวปลั๊ก V3 IOT และ sonoff ให้ได้มากที่สุด