โคมแขวนสร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอและผ้าทอเกาะยอ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยโคมแขวนสร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอและผ้าทอเกาะยอ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โคมแขวนสร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอและผ้าทอเกาะยอ เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์และศึกษาความพึงพอใจต่อ ผลิตภัณฑ์ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มลูกค้าร้านขายของที่ระลึกเมืองสงขลา โดยได้วิจัยตามกระบวนการการออกแบบ ผลการวิจัยพบว่าผลิตภัณฑ์โคมแขวนสร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอและผ้าทอเกาะยอเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบหัตถศิลป์ ร่วมสมัย บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ สืบสานวัฒนธรรม มีความสวยงาม ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ พบว่า ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โคมแขวนสร้างสรรค์ด้วยลวดลายเรือกอและผ้าทอเกาะยอเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากการนำวัสดุที่มีในท้องถิ่น
มาผสมผสานให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ ด้วยแนวคิดในการบอกเล่าเรื่องราว วิถีชีวิต วัฒนธรรมความเป็นอยู่
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถนำไปใช้งานได้และนำไปประดับตกแต่งสถานที่ และใช้เป็นของที่ระลึกประจำจังหวัด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง จารุภา ทองนุ้ยศิลปกรรม
2นาย อภิพงษ์ วงศ์เกียรติกุลศิลปกรรม
3นางสาว เกศจิรา อินทภูมิศิลปกรรม
4นาย รุจพนธ์ หนิมพานิชศิลปกรรม
5นางสาว ขันสวาท หินเธาว์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว มัลลิกา สิริสุทธิ์ปวช.
2นาย กิจฐณัฐ นวลปานปวช.
3นางสาว สิริวรางค์ มากยอดปวช.
4นางสาว เมษนี สุดทุ่มปวช.
5นาย ศุภกร เอกอุรุปวช.
6นาย พิชัยยุทธ พิมพาชะโรปวช.
7นางสาว สุชานาฎ มรกตปวช.
8นางสาว ศิวพร เสาวคนธ์ปวช.
9นางสาว รุจจรีย์ รอดศรีปวช.
10นางสาว ศตวรรณ นาคมรกตปวช.