ฟักแซ่บ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

เนื้อฟักมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเนื้อฟักก็คือเป็นพืชที่มีน้ำผสมอยู่ในเนื้อเป็นจำนวนมากและเป็นพืชที่ไม่มีสีไม่มีรสชาติและไม่มีกลิ่น จึงคิดนำเนื้อฟักมาเป็นส่วนผสมในน้ำจิ้มซีฟู้ด เป็นการเพิ่มปริมาณของน้ำจิ้มซีฟู้ด และช่วยเพิ่มมูลค่าให้ฟักซึ่งเป็นผลิตผลทางการเกษตรที่มีราคาถูก อีกทั้งช่วยลดต้นทุนในการผลิตน้ำจิ้มซีฟู้ดโดยมีสมมติฐานในการวิจัยว่าเนื้อของฟักไม่ทำให้คุณภาพของน้ำจิ้มซีฟู้ดเปลี่ยนไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

น้ำจิ้มซีฟู๊ดเสริมเนื้อฟักที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น ลดต้นทุน และเนื้อฟักไม่ทำให้คุณภาพของน้ำจิ้มซีฟู๊ดเปลี่ยนไป
ใช้ปรุงแต่งและเพิ่มรสชาติอาหาร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมภพ อุตสาหะคหกรรม
2นางสาว ยานุมาศ กองร้อยอยู่คหกรรม
3นางสาว สมฤดี คำภาษีสามัญ
4นางสาว วรารัตน์ โรจน์ทนงค์สามัญ
5นางสาว มนัสพร สิงห์ฉัตรแก้วพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อรณิช ชาวโพธิ์หลวงปวช.
2นางสาว กัญญ์วรา สุวรรณวิสิทธิ์ปวช.
3นางสาว เบญจพร งามยิ่งปวช.
4นางสาว อริษา แป้นเขียวปวช.
5นาย ชาคริต รัตนประดิษฐ์ปวช.
6นางสาว เกสราภรณ์ มีแก้วปวส.
7นางสาว จริยา เล็กพงษ์ปวส.
8นาย ศศิวงศ์ ปานสุวรรณปวส.
9นาย เอกชัย ฟักหอมปวส.