ระบบควบคุมไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตไร้สาย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนากร กองแก้วอุตสาหกรรม
2นาย ธนากร แก่นแก้วอุตสาหกรรม
3นาย ศุภวิชญ์ พึ่งโภคาอุตสาหกรรม
4นาย พุฒิพงศ์ อยู่คงอุตสาหกรรม
5นาย บุญถม เดชหามาตย์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐการต์ ภานุรักษ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ปัญหาที่มักพบอยู่บ่อยครั้งเนื่องมาจากการใช้ชีวิตแบบเร่งรีบเพื่อไปทำงานหรือเดินทางไปต่างจังหวัด อาจทำให้เกิดการลืมปิดไฟฟ้าหรือลืมปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ที่เป็นต้นเหตุของไฟไหม้อาจสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอีกทั้งยังเสียค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเมื่อลืมปิดไฟรวมถึง เมื่อนึกได้จะทำให้เสียเวลาและค่าน้ำมันในการเดินทางเพื่อกลับมาปิดอุปกรณ์นั้น อาจส่งผลเสียให้กับผู้ที่กำลังเดินทางไปทำงานอาจทำให้ไปทำงานสายเป็นต้นเหตุของการสูญเสียรายได้ และเป็นภัยใกล้ตัวที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลากับทุกบ้าน และอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย หากไม่รู้วิธีป้องกัน หรือเลือกใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจนำไปสู่ความเสียหายครั้งใหญ่

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

จากปัญหาเบื้องต้นผู้พัฒนาจึงเห็นว่า ควรจะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับ ระบบควบคุมไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตไร้สายจึงคิดค้นอุปกรณ์ที่ช่วยสร้างความสะดวกสบายและมี ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยการควบคุมผ่าน Application บนมือถือสามารถสั่งเปิดปิดด้วยสวิชและใช้งานด้วยคำสั่งเสียงได้ ทางผู้วิจัยจึงได้นำเซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงมาใช้ในการพัฒนาระบบควบคุมไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตไร้สาย
1 ได้เห็นถึงคุณภาพการทำงานของระบบควบคุมไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตไร้สายไร้สาย
2 ได้ระบบควบคุมไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตไร้สายไร้สาย (Electric system application) ที่ใช้งานได้จริง
3 อำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน
4 เพื่อเป็นความรู้แก่ผู้ที่สนใจและต้องการพัฒนาระบบควบคุมไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ตไร้สาย