ตู้รองเท้าฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จักริน ทองดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง มณีพร พรดอนก่อพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย ธวัชชัย เหลือหลายพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ธนะชัย หงษ์ลอยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว พรชนก รังษีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุนิษา บอกบุญปวช.
2นาย ธนภร สุขเกษมปวส.
3นาย ธนวัฒน์ หุตามัยปวส.
4นาย ศิวัฒน์ ดะวิบูลย์ปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ตู้รองเท้าฆ่าเชื้อแบคทีเรีย กลุ่มผู้จัดทำได้นำเทคโนโลยีInternet of Things เข้ามาประยุกต์ใช้ โดยได้ทำการศึกษาอุปกรณ์ Node MCU ESP8266, Relay Module, Blynk App, เบรดบอร์ด, หลอดไฟ UVC , พัดลมระบายอากาศและเชื้อแบคทีเรียในรองเท้าคอมแบทของทหาร กลุ่มผู้จัดทำจึงสร้างตู้รองเท้าฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการมีกลิ่นเหม็นอับและฆ่าเชื้อแบคทีเรียโดยตู้รองเท้าฆ่าเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวจะถูกควบคุมเวลาในการ เปิด-ปิด ของหลอดไฟ UVC และพัดลมระบายอากาศ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Blynk โดยมีการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสั่งการด้วยโทรศัพท์มือถือ และตั้งเวลา 1 ชั่วโมง เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียในรองเท้าคอมแบท

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เพื่อช่วยให้รองเท้าคอมแบทไม่มีกลิ่นเหม็นอับ
2. เพื่อช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียในรองคอมแบท
3. เพื่อนำเทคโนโลยี Internet of Things เข้ามาใช้งานได้จริงในระบบควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า