ชุดช่วยบำบัดผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ปัจจุบันความพิการจากโรคกล้ามเนื้อทางระบบประสาท เป็นสาเหตุที่พบมากที่สุดของผู้ป่วยพิการที่นอนในโรงพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูและสาเหตุที่พบบ่อยได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง บาดเจ็บสมอง บาดเจ็บไขสันหลัง พาร์กินสันสมองพิการในเด็ก โรคเหล่านี้จะมีอาการชาหรือมีความรู้สึกผิดปกติไปจากเดิมในบริเวณ มือ แขน ขา ซึ่งในทางการแพทย์จะเรียกว่า ปลายประสาทอักเสบ ไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ประดิษฐ์จึงสร้างอุปกรณ์ช่วยบำบัดผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง สามารถ บำบัด ฟื้นฟู ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง ให้สามารถเคลื่อนไหว ได้ดีเหมือนเดิม และส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ดำรงชีวิตได้อย่างปกติ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ช่วยบำบัดผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง สามารถ บำบัด ฟื้นฟู ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง ให้สามารถเคลื่อนไหว ได้ดีเหมือนเดิม และส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ดำรงชีวิตได้อย่างปกติ
1.สามารถ บำบัด ฟื้นฟู ให้ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง มีสุขภาพจิต มีร่างกายแข็งแรง
2.สามารถช่วยให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหว ช่วยเหลืองตนเอง ใช้ชีวิตประจำวันได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วิชญาดา จันทรอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. บุญเลิศ สรรเสริญอุตสาหกรรม
3นางสาว ปราณี มงคลสัจจาอุตสาหกรรม
4นาย ณัฐพร มะลิวัลย์อุตสาหกรรม
5นาย ไชยยา จันทาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อนันตชัย แก้วสกุลปวช.
2นาย ภูสิทธิ ศรีแสงปวช.
3นาย ประสพโชค ธงชัยปวช.
4นางสาว นภัสสร ผานิลปวช.
5นาย อาทิตย์ บุญทองปวช.
6นาย ปีตีภัทร น้อยเจริญปวช.
7นาย อัครเดช สำเภาทองปวช.
8นาย วัชรากร หลักสี่ร้อยปวช.
9นาย ธีรพล คงจินดาปวช.
10นาย จักริน ร่านบ้านแพ้วปวส.