ปุ๋ยไบโอชาร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องปุ๋ยไบโอชาร์ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาการทำปุ๋ยไบโอชาร์จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ เพื่อนำปุ๋ยไบโอชาร์ไปใช้ในการเพาะปลูกพืชพันธุ์ต่าง ๆ มีอายุการใช้งานได้ยาวนานและเพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยไบโอชาร์ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ครูบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีแบบเจาะจง จำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจ และสถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าเฉลี่ยผลจากการวิจัยพบว่าความเหมาะของการใช้งานประโยชน์และคุณค่าของปุ๋ยไบโอชาร์ความสะดวกในการใช้งานอยู่ในระดับดีมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปปุ๋ยไบโอชาร์ไปใช้ในครัวเรือน
2. มีประโยชน์เหมาะสำหรับประชาชนที่สนใจในการปลูกพืชผักต่าง ๆ
3. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากปุ๋ยมีอายุการใช้งานที่อยู่ได้ยาวนาน
4. สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ
ใช้ในการปลูกพืชผัก และเกษตรกรรม มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน สามารถประหยัดรายจ่าย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง จันทนา พาณิชตระการกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง ภัคศรัณย์ภรณ์ สายแววพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง รัชดาภรณ์ สุขเจริญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง จารุณี เบญจผลาพันธุ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย น้องใหม่ เสน่หาปวช.
2นางสาว ปภัสรา ลักษณะโยธินปวช.
3นางสาว รุจิรา สุวรรณ์ปวช.
4นางสาว วนิดา บุญโฉปวช.
5นางสาว สศิกาล ทรงศิริปวช.