คารันดาซอส

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อุทุมพร โชติคุตคหกรรม
2นางสาว ฉันทนา หมวกพลายสามัญ
3นางสาว สุภาภรณ์ เดชมณีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ภาวิณี คงมั่นปวช.
2นางสาว ศศิธร เชื้อมอญปวช.
3นางสาว ชไมพร เพชรพิรุณปวช.
4นางสาว นภัทร ลักษณสมบูรณ์ปวช.
5นางสาว รุ่งนภา ชูชาติปวส.
6นางสาว นัญฐา เพชรหีดปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร "ซอสจิ้มมะนาวโห่" เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ "ซอสจิ้มมะนาวโห่" และต่อยอดผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มมูลค่าของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร และกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ในการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ "ซอสจิ้มมะนาวโห่" มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.58

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร โดยใช้ชื่อว่า ซอสจิ้มมะนาวโห่ ที่ใส่ใจสุขภาพของผู้บริโภค ประกอบด้วย มะม่วงหาวมะนาวโห่ ซึ่งมีสรรพคุณที่อุดมด้วยวิตามินซี ตลอดจนมีธาตุอาหารยับยั้้งอาการผิดปกติในร่างกายอยู่มากมาย และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังสามารถพัฒนาให้มีรสชาติที่หลากหลายตามความต้องการของผู้บริโภค
1. ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ "ซอสจิ้มมะนาวโห่"
2. เพิ่มมูลค่าของมะม่วงหาวมะนาวโห่ในท้องถิ่น
3. ต่อยอดผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์