ลู่เดินเพื่อสุขภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สายทอง พรมแสงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ณรงค์ชัย เนื่องอุทัยสามัญ
3นางสาว ปภัสสร รักญาติพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย เกษมสุข ชัยชิตาทรอุตสาหกรรม
5นาย นภดล เกิดคงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วาริสรา เนื่องนาคาปวช.
2นางสาว พิมพ์ผกา จันทร์สุขปวช.
3นางสาว จุฑามาศ รัตนวิชัยปวช.
4นางสาว ปิยะธิดา ฉิมพาลีล้อมปวช.
5นางสาว ดารุณี แสนสุริยวงศ์ปวช.
6นางสาว สมรัก เหม็นพลูปวส.
7นาง สิริลักษณ์ การชัยศรีปวส.
8นางสาว นวพร เอี่ยมปลัดปวส.
9นางสาว วิจิตรา รัมมะกรีปวส.
10นางสาว กมนชนก พรรณปัญญาปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในการวิจัยสิ่งประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพลู่วิ่งเพื่อสุขภาพ เพื่อออกแบบและสร้างลู่วิ่งเพื่อสุขภาพ และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ทดสอบลู่วิ่งเพื่อสุขภาพ ซึ่งในการหาประสิทธิภาพนั้นผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้ที่ต้องการออกกำลังกาย ด้วยการเดินนวดฝ่าเท้า ๑๐ คน เป็นผู้ดำเนินการทดสอบลู่วิ่งเพื่อสุขภาพ เครื่องมือการวิจัยคือลู่วิ่งเพื่อสุขภาพ และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในงานวิจัย คือค่าเฉลี่ย มีผลดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาการออกกำลังกายด้วยการเดินพร้อมนวดฝ่าเท้า จำนวน ๑๐ คน พบว่าความพึงพอใจลู่วิ่งเพื่อสุขภาพ อยู่ในระดับมาก ซึ่งตรงตามสมมุติฐานงานวิจัย ๒ ) การออกแบบและสร้างลู่วิ่งเพื่อสุขภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ๓) ความพึงพอใจเฉลี่ยด้านการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นลู่เดิน สำหรับการนวดเฝ่าท้า เพื่อผ่อนคลาย
๑. ช่วยในการออกกำลังกาย ด้วยการเดิน
๒. ช่วยในการนวดฝ่าเท้า เพื่อเป็นการบำบัด และทำให้ระบบไหลเวียนเลือดดีมากขึ้น
๓. ช่วยฝึกนักเรียนนักเรียน ให้มีการคิดค้นคว้าอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ