น้ำหอมปรับอากาศโมกราชินี

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดำเนินงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ได้เลือกพืชศึกษา คือ "โมกราชินี" มาดำเนินโครงการภายใต้ชื่อ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร "โมกราชินี" ภูเขาหินปูน จังหวัดสระบุรี เนื่องจากเป็นพืชที่พบครั้งแรกที่เขาหินปูนในอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เนื่องจากโมกราชินีเป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ มีสภาพเป็นพรรณไม้ที่หายากและใกล้สูญพันธ์ชนิดหนึ่งของโลก โมกราชินีมีลักษณะดอกที่สวยงาม มีกลิ่นหอม และชื่อของพรรณไม้ยังเป็นสิริมงคล ผู้จัดทำจึงมีความสนใจและมองเห็นความสำคัญ จึงจัดทำสิงประดิษฐ์ เรื่อง "น้ำหอมปรับอากาศโมกราชินี"

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นน้ำหอมที่ได้จากธรรมชาติ ให้ความหอมที่ยาวนาน ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
1. ได้ผลิตภัณฑ์จากดอกโมกราชินี ซึ่งเป็นพรรณไม้ที่หายากและใกล้สูญพันธ์ชนิดหนึ่งของโลก
2. ได้น้ำหอมจากธรรมชาติเพื่อใช้ในธุรกิจสปา ลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ในธุรกิจสปา
3. เป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้าไทย เพื่อส่งเสริมให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ
4.ใช้ปรับอากาศในรถ ตู้เสื้อผ้า ห้องน้ำ ห้องนอน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ปรียาภรณ์ ปุริสายสามัญ
2นาย โรมรัน ลาดเหลาอุตสาหกรรม
3ว่าที่ ร.ต. มนตรี คำหารพลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ประภาพร จันทร์กระจ่างปวส.
2นางสาว อัจฉราวดี ภาคกลางปวส.
3นาย นครินทร์ แก้วพวงปวส.