สบู่แฟนตาซีจากดอกบานไม่รู้โรย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สันทนา ศรีสงครามพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง จุฑาทิพย์ พรมประทีปพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วนิดา เขียวนิลปวช.
2นางสาว อภิญญา แก่นจันทร์ปวช.
3นาย สถาพร เลิศไกรปวช.
4นางสาว อรพรรณ ภู่ขาวปวช.
5นางสาว ศิริวรรณ์ อยู่ที่ปวช.

วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

สบู่ เป็นเครื่องสำอางชนิดหนึ่งที่ใช้ในการทำความสะอาดร่างกาย จึงควรมีการผลิตสบู่มาใช้เอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และใช้ดอกไม้ที่เป็นสมุนไพร เพราะเป็นวัตถุดิบและวัสดุธรรมชาติที่มีในแหล่งชุมชน เช่น ดอกบานไม่รู้โรย จึงเป็นการสนับสนุนการนำวัตถุดิบจากธรรมชาติที่ผลิตได้เองมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ราคาถูก ประหยัดและใช้ได้ง่าย โดยจากการวิจัยครั้งนี้ได้มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ โดยมีการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ "สบู่แฟนตาซีจากดอกบานไม่รู้โรย" อยู่ในระดับมีความเหมาะสมดีมาก มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.60 เมื่อวิเคราะห์รายด้านพบว่า ความเหมาะสมด้านการประหยัดต้นทุน การลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสบู่ และสามารถนำความรู้จากการประดิษฐ์ไปชีวิตประจำวัน อยู่ในระดับมีความเหมาะสมดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีลักษณะเป็นก้อนสีชมพู สีขาว ในรูปแบบของรูปสัตว์ ผัก ผลไม้ต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในลักษณะของแฟนตาซี และสามารถจัดทำเองได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากนัก
ช่วยลดผื่นคัน ลดสิว และเพิ่มความชู่มชื่นให้แก่ผิว และบำรุงผิวพรรณให้สวยงาม
1. ช่วยลดผื่นคัน และสิว ให้กับผิวพรรณของร่างกาย
2. มีราคาถูกกว่าสบู่ในท้องตลาด
3. ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น โดยนำวัสดุจากธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
4. สามารถนำสบู่แฟนตาซีจากดอกบานไม่รู้โรย แทนการใช้สบู่จากท้องตลาดซึ่งมีสารเคมีเจือปนได้
5. เหมาะกับทุกสภาพผิว ไม่มีสารเคมีเจือปน