เจลบอลลอดช่องลาวากะทิสด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ณัฐวรรณ แสงสวีสามัญ
2นางสาว รัชนก พรหมมิตรสามัญ
3นางสาว เครือวัลย์ วัฒนาทิพยธำรงค์สามัญ
4นาง นภัสศรันย์ รัตนพันธ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชนัญชิดา ตั้งคำปวส.
2นาย ปกรณ์ ผลงามปวส.
3นาย พงศ์เทพ มากประดิษฐปวส.
4นาย จิรพงศ์ ปานเพ็ชรปวส.
5นางสาว กมลวรรณ แซ่ด่านปวส.
6นาย ศราวุฒฺ ปิ่นสวัสดิ์ปวส.
7นาย อริสา สุขขีพักตร์ปวส.
8นางสาว ศิริธร เรืองจันทร์ปวส.
9นางสาว ชมพูนุช แสงทองปวส.
10นางสาว ธนิตา แก้วหอดปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Gel Boll ลอดช่องลาวากะทิสด มีจุดประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสูตรมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ Gel Boll ลอดช่องลาวากะทิสด 2) ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อลอดช่องลาวากะทิสด ผลการวิจัยพบว่า 1) สัดส่วนของแป้งมัน แป้งข้าวเจ้าต่อน้ำใบเตยต่อน้ำปูนใสต่อน้ำสะอาดต่อโซเดียม แคลเซียมต่อน้ำเปล่า ที่เหมาะสมในการทำลอดช่องลาวากะทิสดคือ คือ 10 กรัม : 85 กรัม : 50 กรัม : 170 กรัม :508 กรัม: 5 กรัม : 4 กรัม : 508 กรัม 2) ผู้บริโภคมีความพึงพอใจ ต่อผลิตภัณฑ์เจลบอลลอดช่องลาวากะทิสด โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมจำหน่าย โดยจัดเป็นขนมหวานหลักประเภทกลม ซึ่งแปรรูปจากแป้งข้าวเจ้า แป้งมัน สารโซเดียมอัลจิเนต และสารแคลเซียม
สามารถเป็นขนมหวานทานเล่นได้ เป็นขนมหวานที่บริโภคได้ทุกเพศทุกวัย สะอาดปลอดภัย โดยไม่ใช้ วัตถุกันเสียและไม่ใช้วัตถุปรุงแต่งสีและกลิ่นสามารถเก็บไว้ได้นาน 1 อาทิตย์