กล่องไฟฟ้าเอนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนวิชญ์ ชินรัตน์อุตสาหกรรม
2นาย ธนากร สงวนเนตร์อุตสาหกรรม
3นางสาว วรารักษ์ เสียมสกุลอุตสาหกรรม
4นาย คุณาวุฒิ เครือสินธุ์อุตสาหกรรม
5นางสาว จิตติ ทองไทยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เบญจภัทร ฤกษ์การันต์ปวส.
2นาย สุภกร ศรีพุธปวส.
3นาย ศตวรรษ ลีลาวิไลลักษณ์ปวส.
4นาย กฤษณะ วันแว่นปวส.
5นาย ณัฐชนนท์ ไผ่ชูปวส.
6นาย ชวนันท์ บุญผาสุขปวส.
7นาย สุภณโชค กิจบุญศรีปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ปัจจุบันหลาย ๆ พื้นที่สามารถนำไฟฟ้ามาใช้ในการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ เนื่องจากมีการส่งจ่ายไฟฟ้าไปยังชุมชนและพื้นที่อื่น ๆ มากมาย ทำให้มีไฟฟ้าใช้ตลอด แต่ในขณะที่เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจแก้ไขได้ยาก เนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยและจะใช้ในการแก้ไขเวลานาน ทำให้มีความลำบากในการดำเนินชีวิต คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดทำโครงการสิ่งประดิษฐ์เรื่อง กล่องไฟฟ้าอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์ ขึ้นมาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดและยังสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงอีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถใช้งานได้ทั้งแรงดันไฟฟ้า 2 ระบบคือ 5 VDC 12 VDC และ 220 VAC
อุปกรณ์สามารถชาร์จเเบตเตอรี่เก็บไว้ได้ด้วยพลังงงานแสงอาทิตย์โดยใช้แผงโซล่าเซลล์และไฟฟ้ากระเเสสลับ 220V
ประสิทธิภาพในการทำงานอยู่ในระดับดี
สามารถนำไปใช้ในสถานที่ๆไม่มีไฟฟ้าหรือในที่ห่างไกลความเจริญได้
ใช้กับรถขายของกลางคืน,ตั้งแคมป์,ใช้ตามไร่นา,หรือในบ้านสร้างความสะดวกสบาย