อุปกรณ์เจาะผ่ามะพร้าวอ่อน

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างอุปกรณ์เจาะผ่ามะพร้าวอ่อน 2.เพื่อความสะดวกในการดื่มมะพร้าวอ่อน และ 3.เพื่อความปลอดภัยและถูกสุขอนามัยของผู้บริโภคในการดำเนินการคณะผู้จัดทำได้นำเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steel) มาเชื่อมเพื่อลดต้นทุนและแรงงานคน โดยประกอบเหล็กกล้าไร้สนิมด้วยกระบวนการเชื่อม Tungsten Inert Gas welding (TIG) เป็นโครงของอุปกรณ์ผ่ามะพร้าว หลักการทำงานของเครื่องจะใช้ใบมีดที่ดัดแปลงเป็นคันโยกไว้ทำการผ่ามะพร้าว ระหว่างทำการผ่ามะพร้าวน้ำมะพร้าวจะไหลลงไปยังภาชนะที่รองรับน้ำมะพร้าว โดยที่อุปกรณ์ผ่ามะพร้าวได้ออกแบบให้มีรูปทรงที่ใช้งานง่าย สะดวก และรวดเร็ว ซึ่งได้นำไปทดลองใช้ และพัฒนาจนได้ขนาดที่เหมาะสม ซึ่งสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย และถูกสุขอนามัย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ที่ประเมินเห็นว่า สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจริง
1.อุปกรณ์เจาะผ่าน้ำมะพร้าวอ่อนสามารถใช้งานได้อย่างดีมีคุณภาพ
2.สามารถลดต้นทุน และแรงงานลงได้
3.ผู้บริโภคมีความปลอดภัย และถูกสุขอนามัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สิทธิโชค แก้ววิจิตรอุตสาหกรรม
2นาย วิษณุ ใหญ่ยงสามัญ
3นาย วงศกร สุขน้อยสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนชัย พลจันทร์ปวส.