ระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติด้วยInternet of Things (IOT) ผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศราวุธ ชูช่วยอุตสาหกรรม
2นางสาว กรรณิการ์ อุมาบลอุตสาหกรรม
3นางสาว เพ็ญจันทร์ แสงจันทร์เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
4นาย ธนกฤต ไพรัตน์อุตสาหกรรม
5นางสาว ยสุตมา หลีหมัดสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปรีชา ทีมะสวัสดิ์ปวช.
2นาย คมสันต์ อิ่มสมบัติปวช.
3นาย นันทชัย สังข์มีน้อยปวช.
4นางสาว วรรณวิสา ชนะชัยปวช.
5นาย วรพจน์ อินช่วยปวช.
6นาย ลิขิต อุชุภาพปวช.
7นางสาว ปภาดา แก้วมะณีปวช.
8นางสาว อรจิรา ชำนาญปวช.
9นาย ภานุพงษ์ วัฒนาปวส.
10นาย นาคินทร์ สอนจิตต์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพพร้อมศึกษาความพึงพอใจของระบบแจ้งเตือน ภัยพิบัติด้วย Internet of Things (IOT) ผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป และตัวแทนสถานประกอบการ ในเขตอำเภอท่าแซะแล้วนำผลมาทำการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติด้วย Internet of Things (IOT) ผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE จะใช้แอพพลิเคชั่น Blynk ที่ติดตั้งบนสมาร์ทโฟน เป็นชุดควบคุมหลักในการเปิด-ปิด ส่วนแจ้งสถานการณ์ทำงาน เตือนภัยจะแจ้งทางแอพพลิเคชั่น LINE ให้ทราบปัญหาอย่างรวดเร็วและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในทุกด้านโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.55, SD = 0.51)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สร้างขึ้นเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ใช้ระบบไฟฟ้า 220 โวลท์ และสามารถใช้พลังงานสำรอง หรือทดแทนได้อีกด้วย ระบบสามารถส่งข้อความเตือนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลได้จาก โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชัน LINE
ระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติด้วย Internet of Things (IOT) ผ่านทางแอพพลิเคชั่น LINE สามารถป้องกันความเสียหาย ก่อนเกิดภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ คาดว่านำไปพัฒนาผลิตในเชิงพาณิชย์เพื่อการจำหน่ายได้