โต๊ะรีดผ้า 2020(ironing board 2020)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กานดา สิงหทานนท์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว วลัยพร วงทองนิลสามัญ
3นาย วีระศักดิ์ รุนอร่ามอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วัชรินทร์ ตัสโตปวส.
2นาย สุริยา ทินแก้วปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทด้านการอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น ภายในประเทศไทยมีการพัฒนาสินค้าทุกประเภทให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งในปัจจุบันมีเครื่องอำนวยความสะดวกในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลา แต่เครื่องเหล่านั้นบางประเภทมีราคาสูงจึงไม่สามารถจัดหาเครื่องเหล่านั้นมาช่วยในการทำงานได้ ดังนั้นจึงได้คิดค้นโต๊ะรีดผ้า 2020 โดยใช้กลไกในการหมุนและทำให้สะดวกรวดเร็วในการรีดผ้าตามรูปทรงต่างๆ อีกทั้งยังสามารถช่วยอำนวยความสะดวกใน การประกอบอาชีพและสามารถใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ จากการศึกษาพบว่าปัจจุบันมีเครื่องอำนวยความสะดวกมาช่วยในการทำงาน เป็นการช่วยประหยัดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ช่วยในการประหยัดเวลาและเป็นการสร้างอุปกรณ์อเนกประสงค์ เพื่อเป็นอุปกรณ์ทางเลือกใหม่ในการอำนวยความสะดวกด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้น
โต๊ะรีดผ้า 2020 ช่วยในการประหยัดเวลาและเป็นอุปกรณ์ทางเลือกใหม่ในการอำนวยความสะดวกด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต