เครื่องตรวจวัดปริมาณขยะแจ้งผ่านเว็บ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง วัชราภรณ์ เขียนแม้นพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง ปรัชญา เพ็ชรสิงห์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย อรรถพล บุญเลิศธนาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว เมทินี กัณหาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ธัญญะ นามโคตรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กฤษณพงค์ นาหนองตูมปวส.
2นางสาว ปัทมา แป้นงามปวส.
3นางสาว นารีรัตน์ สง่าแสงปวส.
4นาย ก้องเกียรติ เรือนจันทร์ปวส.
5นาย วิทยา ศรีสมบูรณ์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันขยะภายวิทยาลัยเพิ่มขึ้น เช่น ถุงพลาสติก กระดาษ แก้วน้ำ กล่องโฟม และอื่นๆ ทำให้เกิดปัญหาขยะล้นถัง ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญทำให้วิทยาลัยสกปรกและเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดประดิษฐ์ เครื่องตรวจวัดปริมาณขยะแจ้งผ่านเว็บ ให้กับผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องสามารถจัดการขยะล้นถังได้ทันที

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์จะถูกติดตั้งอยู่ที่ฝาของถังขยะ โดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุหรือปริมาณขยะภายในถัง โดยอุปกรณ์สามารถแจ้งเตือนข้อมูล ได้ 3 สถานะ คือ ปริมาณขยะปกติ ปริมาณขยะปานกลาง และขยะเต็มถัง ผ่านทางเว็บไซต์ โดยใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต
1. เพื่อป้องกันปัญหาขยะล้นถัง
2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บขยะภายในวิทยาลัย
3. เพื่อความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ภายในวิทยาลัย