ไข่เค็มเนยสด

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนมากในปัจจุบันส่งผลให้ไข่เป็ดและไข่ไก่เน่าเสียเร็ว วิธีการถนอมอาหารโดยนำไข่เป็ดและไข่ไก่มาทำไข่เค็ม ช่วยให้เก็บไว้รับประทานได้นานขึ้น แต่ในท้องตลาดมีการผลิตไข่เค็มจำหน่ายอยู่แล้ว คณะผู้จัดทำ จึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาไข่เค็มเนยสดขึ้น เพื่อสร้างความแตกต่างและน่ารับประทาน ไข่เค็มเนยสด เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดการจากการใช้วิธีการถนอมอาหารด้วยการนำไข่เป็ดและไข่ไก่มาทำเป็นไข่เค็ม ซึ่งมีเนยสดและเกลือเป็นส่วนประกอบที่ช่วยให้มีกลิ่นหอม ไข่เค็มให้คุณค่าทางอาหารและยังสามารถนำไข่เค็มมาประยุกต์ให้เข้ากับอาหารประเภทอื่นได้อีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อสร้างความแตกต่างในการทำไข่เค็ม เป็นการถนอมอาหารให้เก็บไว้ได้นานโดยไม่เน่าเสียเนื่องจากไข่มีอายุการใช้งานที่สั้น
1.สามารถเก็บรักษาไข่ได้ระยะเวลายาวนาน
2.เป็นการเพิ่มคุณภาพของไข่เค็ม
3.สามารถทำเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง จงกล เชื้อบุญมีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง จันทนา พาณิชตระการกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง ภัคศรัณย์ภรณ์ สายแววพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง รัชดาภรณ์ สุขเจริญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง จารุณี เบญจผลาพันธุ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ภูษณิศา เอี้ยงเจียมปวช.
2นางสาว แหม่ม ชาวพม่าปวช.
3นางสาว วรรณวิสา เอี่ยมพ่อค้าปวช.
4นางสาว พรชิตา ประจำเมืองปวช.