เครื่องสีข้าวโพด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนาศักดิ์ กู้สุจริตอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วิศรุต สัมฤทธิ์ปวส.
2นาย เกรียงไกร กล่ำทองปวส.

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เนื่องจากคณะผู้จัดทำได้เห็นการแกะเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงไก่นั่นทำได้ยากและใช้เเรงงานมากแล้วเกิดการบาดเจ็บคณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นเครื่องสีข้าวโพดขึ้นมาเพื่อการพัฒนาใช้กับงานด้านการเกษตรกรที่เลี้ยงไก่และเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเพื่ออำนวยความสะดวกในการแกะเมล็ดข้าวโพด ลดเวลาในการทำงาน ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาตรการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกษตรกรประหยัดเวลาและแรงงานคนในการทำงาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คณะผู้จัดทำได้ออกแบบและสร้างเครื่องสีข้าวโพดขึ้นมา เพื่อเป็นการพัฒนามาประยุกต์ใช้งานด้านเกษตรกรรม ให้ดียิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการแกะเมล็ดข้าวโพด ลดเวลาในการทำงาน ลดต้นทุนในการผลิต และเพิ่มปริมาณการผลิตและได้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพทำให้เกษตรกรประหยัดระยะเวลาและแรงงาน ประสิทธิภาพการทำงานเครื่องสีข้าวโพดสามารถแกะเมล็ดข้าวโพดได้ 1 กิโลกรัมต่อ 15 นาที
เพื่อประหยัดเวลาในการสีข้าวโพดลดแรงงานในการแกะเมล็ดข้าวโพดและเพื่อสร้างความปลอดภัยในการแกะเมล็ดข้าวโพด