น้ำพริกเผาเกล็ดปลาช่อน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง นภสร ฉัตรกาญจนากูลสามัญ
2นาย สืบศักดิ์ สุ่มอิ่มสามัญ
3นางสาว ธรากุล บุญประสพสามัญ
4นางสาว ปัณฑารีย์ วิจิตรสามัญ
5นางสาว แก้วพรรษา มีใจเย็นสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สฤษฎ์พงศ์ สังข์เจริญปวช.
2นางสาว อุสิชา ทองอร่ามปวช.
3นางสาว หทัยพันธน์ อุ่นต๊ะปวช.
4นางสาว วันวิสา ประสงค์รุ่งสว่างปวช.
5นางสาว ณฐมน พวงกุหลาบปวช.
6นางสาว ภัทรชฎาพร โอชาปวช.
7นางสาว อริสา น้ำเงินปวช.
8นางสาว สร้อยเพชร ไม่มีนามสกุลปวช.
9นางสาว เบญจวรรณ เมืองเปรมปวช.
10นางสาว สุธาสิณี สายทองปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องน้ำพริกเผาเกล็ดปลาช่อน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสม ลักษณทางกายภาพคุณสมบัติทางเคมีและประเมินคุณค่าทางประสาทสัมผัสโดยใช้ 9 Point hedonic scale ในการประเมิน ผลของงานวิจัยเรื่องน้ำพริกเผาเกล็ดปลาช่อน พบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมคือการใช้เกล็ดปลาช่อน ร้อยละ 40 เนื้อสัมผัสมีลักษณะหยาบ ปริมาณเส้นใยร้อยละ 53.39 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสผู้ทดสอบชิมในการยอมรับอยู่ในระดับปานกลาง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาเกล็ดลาช่อนมีลักษณะทางกายภาพที่คล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาที่ไม่ได้เสริมเกล็ดปลาช่อน
2.ได้อัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ำพริกเผาที่เสริมเกล็ดปลาช่อนในผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาเกล็ดปลาช่อน
1.ได้รับประโยชน์จากแคลเซียมที่ได้จากเกล็ดปลาช่อน
2.มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณประโยชน์เพิ่มมากขึ้น